Община Венец

Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 34, ал. 1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
  • т.37 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за възстановено право на собственост или учредено право на ползване;
  • Актуална скица на имота;
  • Удостоверение за наследници (по служебен път);

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно.

Срок на изпълнение:

  • 30 дни.

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук