Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:  

  • чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост;
  •  т.36 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец. 

 

Необходими документи за предоставяне на услугата: 

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за собственост на имота;
  • Актуална скица на имота;
  • Документ за платена такса.

 Цена за предоставяне на административната услуга:

  •  5 /пет/ лева

 Срок на изпълнение:

  •  5  работни дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content