Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 62, ал. 4 от Закона за общинската собственост;
  • т.35 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за собственост на имота;
  • Актуална скица на имота;
  • Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 10.00 / десет/ лв.

Срок на изпълнение:

  • 5  работни дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content