Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 62, ал. 4  от Закона за общинската собственост;
 • т.34 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Актуална скица на имота;
 • Документ за собственост – нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение;
 • Удостоверение за наследници (по служебен път); 
 • Платена такса за административната услуга.
 • Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 5 /пет/ лева

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content