Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 32, ал. 2 от Закон за опазване на селскостопанското имущество;
 • т.46 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението; 
 • Копие от протокола за трасиране границите на имота;
 • Удостоверение за наследници, при наследствен имот (по служебен път);
 • При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие;
 • Строително разрешение при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура;
 • Геодезично заснемане и експертно становище за състоянието на съществуващата растителност;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 10.00 лв. на 1 бр. правостоящ дървостой

Срок на изпълнение:

 • 30 работни  дни.

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content