Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 21, ал. 2, чл. 22, т.2  и чл. 35 от Закон за лечебните растения.
  • т.45 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Списък на лицата (до 20 души), извършващи събирането, който съдържа: Лични имена, № на документи за самоличност, постоянни адреси.
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно

Срок на изпълнение:

  • 5 работни дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content