Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 148, ал. 2,т.4 и чл. 148, ал. 4 от Закон за горите;
 • чл.23 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии.
 • т.44 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Скица на имота с нанесен маршрут.
 • Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска или друга дейност.
 • Документ за собственост, – нотариален акт, договор за наем или договор за покупко – продажба.
 • Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 0.30 лв. на кв.м

Срок на изпълнение:

 • 5 работни дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content