Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • Чл. 8 от Закона за пчеларството;
  • т.42 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно.

Срок на изпълнение:

  • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content