Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 43 т.3 от Закона за лечебни растения
  • т. 41 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Скица на имота с нанесен маршрут.
  •  Копие от анкетната карта за регистрация на ЗС
  • Документ за собственост, – нотариален акт, договор за наем или договор за покупко – продажба.
  • Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 7.00 лв.          

Срок на изпълнение:

  • 1 работен ден

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content