Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • Глава XI (Чл. 153 и сл.) от Семеен кодекс (чл. 153 и сл.);
  • т.39 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление за издаване на удостоврение за настойничество и попечителство;
  • Документ за самоличност /*Необходим само за легитимиране на заявителя при подаване на заявлението/;
  • Оригинал от съдебното решение или заверено копие; 
  • Копие на протокол за назначаване на настойнически съвет или попечител и заместник-попечител /когато удостоверението се издава на основание чл. 155 от СК/ – /по служебен път/
  • Удостоверение за наследници, при необходимост – /по служебен път/. 
  • Копие от Препис на Акт за смърт, при необходимост – /по служебен път/.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно.

Срок на изпълнение:

  • 5 работни  дни.

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content