Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
 • чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.
 • т.38 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане (по служебен път);
 • Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;
 • Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето (по служебен път);
 • Актуална снимка паспортен формат – 2 бр.
 • Документ за платена държавна такса.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.
Цена за предоставяне на административната услуга:
 • Държавните такси за получаване на удостоверение в изпълнение на указ са както следва: За лица, придобили или възстановили българското си гражданство:
Срок на изпълнение:
 • Съгласно НОАМТЦУТОВ срока на услугата е до 14 дни.
 • Удостоверението се издава от Министерство на правосъдието в срок от минимум 14 дни.
 • Документите от общината може да получите в срок до 30 дни.
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content