Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
  • чл. 74; чл. 76 от Закона за гражданска регистрация;
  • чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7 от Закон за местните данъци и такси;
  • т.37 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Решение на съда или административен акт за промяна, допълнение, вписване или отбелязване в съставения вече акт.
  • Официални документи;
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • Безплатно.
Срок на изпълнение:
  • 1 работен  ден.
 Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content