Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:
  • чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  • чл. 110, ал. 1, т. 11 от Закон за местните данъци и такси;
  • чл. 3 от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
  • т.34 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документи, издадени от Дирекция “Проекти и инвестиции”, „ТСУ”и  „Координация и контрол”- (по служебен път);
  • Платена такса за административната услуга.
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • 10 /десет/ лева
Срок на изпълнение:
  • 1  работен ден
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content