Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 96; чл. 99 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 138, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • т.31 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа, или с нотариална заверка на подписа; /по чл.92,ал.3 от ЗГР/
 • Писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа, когато собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство; /по чл.92,ал.6 от ЗГР/
 • Документ за собственост;
 • Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
 • Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 • Копие на настанителна заповед – за ползвателите на общинско жилище (по служебен път).
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Срок на изпълнение:

 • 1  работен ден

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content