Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  • т.28 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Легализиран и заверен превод на български език документ от акта за гражданско състояние    (раждане, брак, смърт);

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно

Срок на изпълнение:

  • 5 работни  дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация зая услугата – изтеглете тук

Skip to content