Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 19 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • т.26 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Документи по гражданско състояние (раждане, граждански брак, развод, смърт – за лицето и членовете на семейството).
 • Удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство, издадено от Министерство на правосъдието.
 • Удостоверение (Разрешение) от Министерство на правосъдието за получаване на статут на бежанец или хуманитарен статут, или на които е предоставено убежище в РБ.
 • Разрешение (Удостоверение) от Министерство на правосъдието за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.
 • Платена такса за административната услуга;
 • Подадено заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 •  30 /тридесет/ лева.

Срок на изпълнение:

 • 5 работни дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content