Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • т.22 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 • Преведен и легализиран официален документ, от който да се види името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 20 /двадесет/ лева

Срок на изпълнение:

 • 1  работен ден

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content