Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
 • чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4 от Граждански процесуален кодекс;
 • т.21 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
 • Постъпили по официален път писма/ Искане в свободен текст;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник;
 • Платена такса за административната услуга.
Цена за предоставяне на административната услуга:
 • 5 /пет/ лева – обикновена услуга;
 • 7 /седем/ лева – бърза услуга;
 • 10 /десет/ лева – експресна услуга;
Срок на изпълнение:
 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 3 работни дни – бърза услуга;
 • 1 работен ден – експресна услуга;
Заявление / Образец/ – Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content