Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
  • чл. 65 от Семейния кодекс;
  • т.18 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Заявление по образец;
  • Документи за самоличност на родителите (лични карти);
  • Декларация за припознаване на дете с нотариална заверка на подписа;
  • Удостоверение за раждане на детето.
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • 10 /десет/ лева.
Срок на изпълнение:
  • До 7 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставяне на акта за раждане;
  • 3 /три/ месеца – за припознаване извършено след съставяне на акт за раждане.
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content