Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
  • чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3 от Семейния кодекс;
  • т.16 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за промяна на режима на имуществените отношения между съпрузите.
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • Безплатно.
Срок на изпълнение:
  • 1  работен ден
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content