Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
  • чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация;
  • чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси;
  • т.13 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Платена такса за административната услуга.
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • 7 /седем/ лева
Срок на изпълнение:
  • 1  работен ден
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content