Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
  • Чл. 19a от Закона за гражданска регистрация;
  •  т.10 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Заявление по образец с нотариална заверка на подписа;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • Безплатно.
Срок на изпълнение:
  • 1  работен ден
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content