Община Венец

Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданска регистрация;
  • чл. 110, ал. 1, т. 13 от Закон за местните данъци и такси;
  •  т.9 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 7 /седем/ лева

Срок на изпълнение:

  • 1  работен ден

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук