Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
  • чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  •  т.8 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
  • Документ за самоличност (лична карта) на починалото лице;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/; /наследниците на починалото лице/;
  • Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице или влязло в сила съдебно решение;
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Валидно до промяна в данните, които съдържа.
Цена за предоставяне на административната услуга:
  • Безплатно.
Срок на изпълнение:
  • Веднага – когато документът се изисква за погребение на починалото лице;
  • До 48 часа.
Заявление / Образец/ – Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content