Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
 • Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация;
 • Чл.110, ал.1, т.1 от Закон за местните данъци и такси;
 • Чл. 9,10,11 и 12 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г.);
 •  т.6 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.
Цена за предоставяне на административната услуга:
 • 5 /пет/ лева – обикновена услуга;
 • 7/седем/ лева – бърза услуга;
 • 10 /десет/лева – експресна услуга;
Срок на изпълнение:
 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 3 работни дни – бърза услуга ;
 • 1 работен ден – експресна услуга;
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content