Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 
 • чл.4-чл.12 и чл.18-чл.19 от Семейния кодекс;
 • чл.53 и чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация;
 •  т.4 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
Необходими документи за предоставяне на услугата:
 • Заявление по образец;
 • Документи за самоличност (лични карти) на встъпващите в брак;
 • Документи за самоличност (лични карти) на свидетелите;
 • Нотариално заверено пълномощно (при необходимост);
 • Декларация по чл. 9, ал.1, т.1 от СК – 2 бр. (по образец, подписва се пред дл. лице);
 • Декларация по чл. 9, ал. 1, т. 3 от СК;
 • Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак;
 • Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за лица между 16 и 18 години);
 • Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим);
 • Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие – ако е сключен брачен договор (чл. 9 СК);
 • Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е последващ;
 • Удостоверение за семейно положение, издадено от съответната държава (преведено и легализирано), за встъпващ в брак чужд гражданин;
Цена за предоставяне на административната услуга:
 • Безплатно.
Срок на изпълнение:
 • 1 работен ден
Заявление / Образец/ – изтеглете тук Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content