Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 159, ал. 3от Закон за устройството на територията;
  • Чл.7,ал.3,т.3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
  • т.33 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Строително разрешение /копие/;
  • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ново на строеж;

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 40 /четиридесет/ лева;

Срок на изпълнение:

  • 5  работни дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content