Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • §. 4, т. 2 от Закон за кадастъра и имотния регистър;
  • т.31 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Удостоверение за наследници при наследствен имот (по служебен път);
  • Документ за собственост;
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 8 /осем/ лева.

Срок на изпълнение:

  • 1 работен ден

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content