Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 44 от Закон за управление на етажната собственост;
 • т.29 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от  Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост;

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
 • Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
 • Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението;
 • Покана за общо събрание на собствениците.
 • Протокол от залепване на поканата.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни;

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content