Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл.55 във връзка с Преходни и заключителни разпоредби – §. 4 от Закон за кадастъра и имотния регистър;
 • т.28 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Удостоверение за наследници при наследствен имот (по служебен път);
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица на имота;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга

 • За физически лица – 10,00 лв.
 • За юридически лица – 10,00 лв.

Срок на изпълнение:

 • 3  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content