Община Венец

ЗАПОВЕД

№ 019 / 29.01.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 87, ал. 12 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за целите на комплексното административно обслужване

О П Р Е Д Е Л Я М:

Редът за служебно изискване и предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лицата,  с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения, както следва:

До осигуряване на техническа възможност за електронен обмен на документи

чрез единен технически протокол, компетентните органи и други правоимащи лица изискват от община Венец информация по чл. 87, ал.11 от ДОПК,  като изпратят Искане за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лицата, по образец, достъпен на електронната страница на община Венец, раздел „Административни услуги“, подраздел „Услуги Местни данъци и такси“, с адрес: http://www.venets.bg/uslugi/MDT.

Искането се изпраща по електронен път на следната електронна поща: kmet@venets.bg, като съобщението, с което се изпраща се подписва с квалифициран електронен подпис.

Издаденият документ от община Венец се  предоставя по електронен път, като електронен образ /сканиран/, на посочената от органа или лицето електронна поща, в деня на получаване на искането или в 7 дневен срок от постъпването на искането, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с квалифициран електронен подпис.

За отговорно лице за справки и  обработване на изпратените искания определям САБАХАТИН ЯХЯ МЕХМЕД – Главен специалист „Общински приходи”,

За изпращане на издаденият документ определям  ЗЮБЕЙДЕ ИБРЯМ МЕХМЕД- Секретар на Община Венец.

В случаите, когато искането е от Възложител по чл. 5 от Закона за обществените

поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, същото се изпраща  по електронен път на следната електронна поща: kmet@venets.bg, като съобщението, с което се изпраща се подписва с квалифициран електронен подпис

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Венец

Нехрибан Ахмедова

Кмет на Община Венец

Искане / Образец/ – изтеглете тук

Skip to content