Община Венец

Компетентният орган, пред когото следва да се подаде ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71 т.1 от ЗМДТ,e общината по местонахождението на имота.

Декларацията се подава до края на предходната година за имоти, които не са деклрарирани, като основно жилище и няма да се ползват през цялата година. За придобитите през годината имоти декларация се подава в 2 месечен срок от датата на придобиване.

Данъчно задължени лица за подаване на декларация по чл.71 т.1 от ЗМДТ са собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право. Разпоредбата на чл.3 от ЗМДТ указва, че данъчните декларации могат да се подават и от законните представители на данъчно задължените лица.

Деклрация по чл.71 т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване се подава само за имоти, които нямат задължения от преходни години от всички съсобственици.

Необходими документи:

1. Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно – копие/

2. Декларация по образец, подписана от ВСИЧКИ съсобственици на имота.

Декларация по образец

Skip to content