Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3;
 •  т.12 от Приложение №3 към чл.31 ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Удостоверение за наследници /По служебен път/ 
 • Копие на документи, удостоверяващи собствеността се прилагат към всички видове молби за данъчни оценки;
 • За данъчна оценка на незастроени терени извън строителни граници- копие на актуална скица /срок на валидност 6 месеца/;
 • Таксационно описание и удостоверение за идентичност – за гори
 • За данъчна оценка за учредено право на строеж- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;
 • За данъчна оценка на незавършено строителство-попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден от Община Венец /от района по местонахождение на имота/
  Срока на валидност на констативния протокол е 3 месеца от датата на издаването му;
 • За данъчна оценка на земеделски земи- удостоверение за характеристики на поземления имот и скица;
 • За данъчна оценка по чл.3 от приложение 2- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, съдебно удостоверение /оригинал/ или удостоверение за започнала процедура за издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • за обикновена услуга:

–          за Физически лица – 5.00лв.;

–          за Юридически лица – 7. 00лв. 

 • за бърза услуга:

–          за Физически лица – 7.00лв.;

–          за Юридически лица – 10.00лв. 

 • за експресна услуга:

–           за Физически лица – 12.00лв.;

–          за Юридически лица – 20.00лв. 

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 3  работни дни – бърза услуга;
 • 1 работен ден – експресна услуга;

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content