Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 12;
 •  т.10 от Приложение №3 към чл.31 ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;
 • Платена такса за административната услуга.
 • Удостоверение за наследници /По служебен път/ 
 • Копие на документи, удостоверяващи собствеността се прилагат към всички видове молби за данъчни оценки;

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • за обикновена услуга:

–          за Физически лица – 5.00лв.;

–          за Юридически лица – 7.00лв. 

 • за бърза услуга:

–          за Физически лица – 7.00лв.;

–          за Юридически лица – 10.00лв. 

 • за експресна услуга:

–           за Физически лица – 12.00лв.;

–          за Юридически лица – 20.00лв. 

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 3  работни дни – бърза услуга;
 • 1 работен ден – експресна услуга;

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content