Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси;
 •  т.5 от Приложение №3 към чл.31 ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Платена такса за административната услуга .

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 4 лева – обикновена услуга;
 • 6 лева – за бърза услуга;
 • 8 лева – експресна услуга;

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 3  работни дни – бърза услуга;
 • 1 работен ден – експресна услуга;

 Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content