Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, във връзка с
 • чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б от Закона за местните данъци и такси;
 •  т.1 от Приложение № 3 към чл.31, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Платена такса за административната услуга .

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • за обикновена услуга:

–          за Физически лица – 4.00лв.;

–          за Юридически лица – 6.00лв. 

 • за бърза услуга:

–          за Физически лица – 6.00лв.;

–          за Юридически лица – 8.00лв. 

 • за експресна услуга:

–           за Физически лица – 8.00лв.;

–          за Юридически лица – 10.00лв. 

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 3  работни дни – бърза услуга;
 • 1 работен ден – експресна услуга;

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content