Кметът на община Венец участва в 46-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа в Страсбург

В периода 26 – 28 март се проведе 46-ата пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. На нея бе отбелязана и   30–ата годишнина на Конгреса. Българската делегация бе представлявана от кметовете на общините Каварна – Елена Балтаджиева, Венец – Нехрибан Ахмедова, Мирково – Цветанка Йотина. Те бяха придружени от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева, която участва и в заседанието на директорите на асоциациите – членове на Мрежата на асоциациите на местните власти от ЮИЕ (НАЛАС), на 27 и 28 март.

През първия ден от сесията основен акцент бе представянето на информация от българската делегация за напредъка по изпълнението на Препоръка 460 (2021) на Конгреса за прилагането на Европейската харта за местното самоуправление в България. Докладването е част от решението на Комисията по мониторинг от септември 2022 г. за извършване на средносрочни прегледи на изпълнението на препоръките във всички страните, които са преминали традиционната процедура по мониторинг. То има за цел да укрепи прилагането на препоръките и при необходимост да приоритизира теми за постмониторингов диалог.

От Съвета на Европа ще изпратят писмо до българските власти за коментари по изпълнението на препоръките.

Четете констатациите, които представи българската делегация ТУК.

Акценти във втория ден на 46-ата пленарна сесия на Конгреса на местните и регионалните власти бяха децентрализацията и междуобщинското сътрудничество, с особено внимание върху малките общини и социалната кохезия. Подчертано бе значение на демокрацията на участие и широкото включване на гражданите в решенията на местно ниво, включително открития диалог с всички представители на общността. Темата за увеличаване броя на жените политици също бе сред основните теми. Интересна гледна точка бе дадена за училищата като място, което може да се ползва като канал за комуникация и сътрудничество. В заключение бе посочено, че демокрацията е живо и развиващо се понятие, като проблемите пред нея сега не са липсата на правила или неспазването им, а упадъчното отношение към нея. Участниците подчертаха и нуждата от по-активно участие на младите хора в обществените дела.

Сесията на Конгреса завърши с обсъждане и приемане на становища за ролята на местните и регионални власти в контекста на множеството кризи.

Делегатите обсъдиха и приноса на Конгреса към Срещата на върха на ООН за бъдещето (23-24 септември 2024 г.). Като резултат от срещата се очаква държавите членки на ООН да се споразумеят за ориентиран към действия документ, наречен Пакт за бъдещето, който ще обедини световната общност около международна система, която е по-добре подготвена да управлява настоящите и бъдещите предизвикателства. 

Четете повече ТУК.

LIGNUM Holding ще инвестира над 5 милиона лева в община Венец.

Това стана ясно на 04.04.2011 г. по време на срещата между кмета на общината г-жа Нехрибан Ахмедова, изпълнителния директор на компанията д-р Андреас Нобис и г-жа Биляна Тонева, директор на УРАРТ ЕООД, представител на фирмата за България. Инвеститорите и кметът на община Венец подписаха договор за период от 25 години за ползване на терени общинска собственост, в присъствието на нотариус Ася Асенова.

raw/uploads/WENETC/4596lignum.jpg

Кметът Нехрибан Ахмедова отбеляза, че плюсовете от инвестицията ще се измерват не само с облагородяването на пустеещи земи, но и с разкриването на нови работни места в условията на криза.

С изпълнение на мащабния проект до няколко месеца ще бъде създадена плантация, в която ще се отглеждат дървесните видове – култивирана бяла акация, черница, череша и черен орех, като в началният етап на осъществяването му ще бъдат създадени 30 работни места, като всички служители ще подпишат договор с немския холдинг.

Фиданките ще бъдат засадени на площ от 1344,341 декара необработваема земя в землището на село Габрица. Целта на инвеститорите е засаждането и отглеждането на дървесни видове за получаване на продукция от европейско фино дърво. Това от своя страна изисква изключителен контрол. Всяко едно от дърветата в плантацията ще притежава собствен уникален номер и паспорт, а данните за здравето му ще се отчитат със специална джипиес система. Височината и дебелината на насажденията ще бъдат измервани, чрез лазер.

Тези четири вида дърво притежават всички качества на най-добрите тропически фини дървесини: красота, устойчивост и качество на материала. Именно това позволява употребата им в производството на мебели, паркети, парапети, градинска мебел и яхти.

Проектът е изключително важен и за опазването на околната среда. Насажденията на холдинга притежават реномирания екологичен сертификат за трайно отглеждани дървесни видове на Международната организация по горите .

 

Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда

На 06.12.2008 г. в заседателната зала на Община Венец се проведе професионално-педагогически тренинг „Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда”. Обучението е по проект ”Мултиетнически букет от детски мечти”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – гр.София, с общ бюджет 18 270 лв.

На обучението присъстваха директорите и учителите от деветте целодневни детски градини на територията на община Венец. Лектор на обучението бе проф. Ирина Колева, преподавател в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

 

 


Обявление до собствениците и ползвателите подали декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ

Инициатива за развитие на публично-частно партньорство

raw/uploads/WENETC/logos.gif

 

С официално откриване и пресконференция на 25 февруари стартира изпълнението на съвместен проект „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” на Общините Хитрино, Венец и Каолиново, финансиран по Приоритетна ос I. “Добро управление”, Подприоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет” (бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проектът, в който Община Хитрино е водеща организация е на обща стойност 500 250 лева. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца.

 

Добавена от: Антон Димитров, на 2009-03-19

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

Разпределение на средствата между ОУ по утвърдената формула по ЕРС и БУ за 2010 г.

СФ = 95% х /БУ х ЕРС/ + ДМТБ х БУ + 5%Р

 

отвори файла

Нов шанс за Вас – ученици! /Избор на членове на Съвета на децата/

Уважаеми ученици,
В срок до 24 май 2018 г. можете да кандидатствате за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от вас да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнени документите – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: obs_vn@abv.bg или на адрес: с. Венец, ул. Кирил и Методий №24.Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е младите хора от различни административни области и деца от уязвими групи да участват в процеса за изработване на политики и вземане на решение, като представители на техните връстници.
Процедура по избиране на кандидати за членове на Съвета на децата
Съставът на Съвета се формира от по един представител от всичките 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи, като изборът се извършва в 4 направления и всеки кандидат може да кандидатства само по едно от тях.
Направленията са:
A) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др,;
Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
Г) индивидуални кандидатури.
Важно уточнение, ученик, който кандидатства по направление А), Б) и В) трябва да получи подкрепата на съответната организация и да приложи към документите и протокол, доказващ получената номинация.
На общинско ниво се избират тримата кандидати от всяко едно направление, получили най-много точки, като оценяването се извършва от 5-членна оценителна комисия, която е назначена от кмета на съответната община до 30 май. В състава на органа, извършващ подбор влизат – експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.
Критериите, по които се оценяват кандидатите са:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към общата кауза;
• Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
Всеки кандидат се оценява по зададените критерии по петобалната система (1- не отговаря, 5- напълно отговаря), като критерият „Толерантност” се оценява с „Да” или „Не”. При отрицателно становище по критерий „толерантност“ кандидатът не може да бъде предложен за член на Съвета на децата.
При индивидуално кандидатстване се оценяват уменията на кандидата да взаимодействие с другите деца в областта, които ще представлява.
В чл. 23 от приложената Процедура за избор на членове на Съвета на децата можете да се запознаете със специалното условие за класиране и на деца от уязвими групи.
Срокове:
до 24 май – кандидатите изпращат необходимите документи;
до 15 юни – кметът изпраща одобрения грид-чек до областния управител;
до 30 юли – областният управител изпраща одобрените кандидати на областно ниво до председателя на ДАЗД;
до 20 септември – председателят на ДАЗД изпраща покана на одобрените за членове на Съвета на деца;
до 30 септември – одобреният кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие, придружено с родителско съгласие.

Процедура за избор на членове…/изтегли/
Формуляр за кандидатстване…/изтегли/
Мотивационно писмо…/изтегли/

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В Програмата могат да се включат:

Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“

Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:

  • с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа в Общинска администрация Венец, етаж 2, стая 21, адрес: с.Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 24.

За повече информация:

Община Венец – телефон: 053 43 21 91