Община Венец

На 06.12.2008 г. в заседателната зала на Община Венец се проведе професионално-педагогически тренинг „Интерактивни методи на преподаване и работа в мултикултурна среда”. Обучението е по проект ”Мултиетнически букет от детски мечти”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – гр.София, с общ бюджет 18 270 лв.

На обучението присъстваха директорите и учителите от деветте целодневни детски градини на територията на община Венец. Лектор на обучението бе проф. Ирина Колева, преподавател в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

 

 


Обявление до собствениците и ползвателите подали декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ

Skip to content