Община Венец

Уважаеми ученици,
В срок до 24 май 2018 г. можете да кандидатствате за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от вас да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнени документите – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: obs_vn@abv.bg или на адрес: с. Венец, ул. Кирил и Методий №24.Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е младите хора от различни административни области и деца от уязвими групи да участват в процеса за изработване на политики и вземане на решение, като представители на техните връстници.
Процедура по избиране на кандидати за членове на Съвета на децата
Съставът на Съвета се формира от по един представител от всичките 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи, като изборът се извършва в 4 направления и всеки кандидат може да кандидатства само по едно от тях.
Направленията са:
A) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др,;
Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
Г) индивидуални кандидатури.
Важно уточнение, ученик, който кандидатства по направление А), Б) и В) трябва да получи подкрепата на съответната организация и да приложи към документите и протокол, доказващ получената номинация.
На общинско ниво се избират тримата кандидати от всяко едно направление, получили най-много точки, като оценяването се извършва от 5-членна оценителна комисия, която е назначена от кмета на съответната община до 30 май. В състава на органа, извършващ подбор влизат – експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.
Критериите, по които се оценяват кандидатите са:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към общата кауза;
• Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
Всеки кандидат се оценява по зададените критерии по петобалната система (1- не отговаря, 5- напълно отговаря), като критерият „Толерантност” се оценява с „Да” или „Не”. При отрицателно становище по критерий „толерантност“ кандидатът не може да бъде предложен за член на Съвета на децата.
При индивидуално кандидатстване се оценяват уменията на кандидата да взаимодействие с другите деца в областта, които ще представлява.
В чл. 23 от приложената Процедура за избор на членове на Съвета на децата можете да се запознаете със специалното условие за класиране и на деца от уязвими групи.
Срокове:
до 24 май – кандидатите изпращат необходимите документи;
до 15 юни – кметът изпраща одобрения грид-чек до областния управител;
до 30 юли – областният управител изпраща одобрените кандидати на областно ниво до председателя на ДАЗД;
до 20 септември – председателят на ДАЗД изпраща покана на одобрените за членове на Съвета на деца;
до 30 септември – одобреният кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие, придружено с родителско съгласие.

Процедура за избор на членове…/изтегли/
Формуляр за кандидатстване…/изтегли/
Мотивационно писмо…/изтегли/

Skip to content