Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В Програмата могат да се включат:

Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“

Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа в Общинска администрация Венец, етаж 2, стая 21, адрес: с.Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 24.

За повече информация:

Община Венец – телефон: 053 43 21 91

Skip to content