Община Венец

АРХИВ

АРХИВ МАНДАТ 2019-2023

РЕШЕНИЕ

 

ПРОТОКОЛ № 7 от 26.04.2024 г.

дата на публикуване:09.05.2024 г.

110

Отпускане на еднократна финансова помощ 

109

Закупуване на лекотоварен автомобил самосвал до 3,5 т., за нуждите на доброволното формирование

108

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана за регулация – с.Борци

107

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана за регулация – с.Буйновица

106

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана за регулация – с.Дренци

105

Даване на съгласие за изграждане и учредено право на прокарване на уличен водопровод към УПИ 5, кв.20и, по плана на с. Борци, общ. Венец

104

Даване на принципно съгласие за иницииране на процедура за изменение на действащия Подробен устройствен план – план за регулация за промяна предназначението на УПИ Iобщ. в кв.10, с площ от 1910 м2 по действащия ПУП на с.Борци, общ. Венец ведно с построената масивна сграда /бивше училище/ на два етажа, със застроена площ от 505 м2.

103

Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община Венец

102

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2023 г.

101

Продажба движими вещи – общинска собственост, представляващи моторни превозни средства и утвърждаване на първоначална тръжна цена за продажбата им, чрез публичен търг с явно наддаване

100

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ X – 27, в кв.7, с площ от 1150 кв.м, по плана на с.Капитан Петко

99

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XIX – 27, в кв.7, с площ от 1050 кв.м, по плана на с.Капитан Петко

98

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII – общ, в кв.38, с площ от 890 кв.м, по плана на с.Капитан Петко

97

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ V– 379, с площ от 1045 кв.м, в кв.67 по плана на с.Черноглавци

96

Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД – гр.Шумен

95

Покана за свикване на РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация-Шумен» ООД

94

Даване на предварително съгласие за инсталиране на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия за собствено потребление на територията на водоснабдителни обекти и съоръжения, собственост на Община Венец

93

Издаване на запис на заповед от община Венец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по административен договор №BG06RDNP001-7.017-0103-C01 от 26.09.2023 г., за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец“, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”

ПРОТОКОЛ № 6 от 22.03.2024 г.

дата на публикуване:01.04.2024 г.

92

Отпускане на еднократна финансова помощ

91

Учредяване на Местна инициативна група с териториален обхват териториите на община Венец, община Каолиново и община Самуил

90

Даване на предварително съгласие за разделяне на имот № 69729.12.170 в землището на с.Страхилица, местността „Айкън“

89

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана за регулация за УПИ V – 52, УПИ IX – 52, УПИ X – 51, УПИ XI – 51, УПИ XII – 51, УПИ VI – 51, УПИ VII – 51, УПИ VIII – 51, УПИ III – 60, УПИ II – 60, УПИ I – 59 кв.26, УПИ I – 47, УПИ VI – 49, УПИ VII – 49, кв.31 по плана на с.Венец

88

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана за регулация за УПИ V – 418 и УПИ VI, кв.53 по плана на с.Венец

87

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана за регулация за УПИ VII – 87 и ПИ – 87, кв.10 по плана на с.Венец

86

Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Венец /2021 – 2028 г./

85

Приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2024 г.

84

Отдаване под наем на помещение от „Младежки дом” в с. Ясенково – публична общинска собственост

83

Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Дренци, община Венец

82

Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Страхилица, община Венец

81

Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Борци, община Венец

80

Даване на предварително съгласие за инсталиране на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия за собствено потребление на територията на водоснабдителни обекти и съоръжения, собственост на община Венец в землището на с.Боян

79

Даване на предварително съгласие за инсталиране на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия за собствено потребление на територията на водоснабдителни обекти и съоръжения, собственост на община Венец в землището на с.Денница

78

Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена территория, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Шумен» ООД

77

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 година на Плана за интегрирано развитие на Община Венец 2021 – 2027 година.

76

Определяне на имоти – частна собственост, които подлежат на задължително застраховане

75

Даване на съгласие за предложение за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по чл.57 от ЗДБРБ за 2024 г. в трансфер за други целеви разходи

74

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за 2024 г.

73

Одобряване на бюджетната прогноза на община Венец за 2025 – 2027 г. в частта за местни дейности

ПРОТОКОЛ № 5 от 16.02.2024 г.

дата на публикуване:26.02.2024 г.

72

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

71

Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл.19 от Закона за водите.

70

Даване на съгласие за свързано ниско застрояване между УПИ I и УПИ III, кв.13 по плана на с.Борци

69

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана на с.Ясенково.

68

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана на с.Борци.

67

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана за регулация за УПИ VII – 48, УПИ – XIII – 49, УПИ -XI и УПИ XV кв.7 по плана на с.Венец.

66

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение по плана на с.Венец.

65

Изменение на Общ устройствен план на община Венец.

64

Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Черноглавци.

63

Отдаване под наем на помещение от „Комбинирана административна сграда“ в с.Венец – публична общинска собственост, за стоматологичен кабинет.

62

Отдаване под наем на помещение от „Полумасивна нежилищна сграда“ в с.Изгрев – частна общинска собственост.

61

Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

60

Прекратяване на членството на община Венец в сдружение „Местна инициативна група Венец- Каолиново”.

59

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2024 г.

58

Даване на съгласие за удължаване за период от 3 месеца на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0110-C01, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Грижа в дома в община Венец“.

57

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

56

Кандидатстване по Проект „Красива България” за кампания 2024 г. с обект „Текущ ремонт на многофункционална сграда с.Черноглавци”.

55

Извършени командировъчни разходи от Кмета на община Венец за периода 01.07.2023 г.– 31.12.2023 г.

54

Приемане на Бюджета на община Венец за 2024 година.

53

Приемане на Програма за управление на община Венец за мандат 2023 – 2027 г.

ПРОТОКОЛ № 4 от 19.01.2024 г.

дата на публикуване:05.02.2024 г.

50

Изграждане и учредено право на прокарване на сградно водопроводно отклонение към УПИ IV, кв.1 по плана на с.Венец.

49

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ ХI, кв.38 по плана на с.Габрица.

48

Разделяне на имот с № 69729.13.30, с НТП пасище, категория на земята – седма, местност «Айкън» по КК на с.Страхилица

47

Поставяне на пътно сферично огледало в зоната на път I – 7 Силистра – Шумен, при разклона за с.Страхилица.

46

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2023 г.

45

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2024 г. на Община Венец.

44

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 27.01.2023 г. до 21.12.2023 г.

43

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019 – 2023 г. през 2023 година.

42

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища за ползване и определяне на цена в размер на средно рентно плащане за землище на територията на община Венец за стопанската 2023/2024 г.

41

Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.

40

Приемане на годишен план за паша и даване на съгласие за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

39

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2024 г.

38

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

37

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Венец за периода 2023 – 2027 г.

36

Приемане на изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ПРОТОКОЛ № 3 от 21.12.2023 г.

дата на публикуване:28.12.2023г.

35

Определяне на представител на Общински съвет – Венец в Областния съвет за развитие в област Шумен.

34

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и за покупко – продажба на недвижим имот частна общинска собственост, на собственик на законно построена сграда.

33

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – детска градина и ясла в с.Ясенково.

32

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Ясенково.

31

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Изгрев.

30

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Страхилица.

29

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Габрица.

28

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ I-147, II – 148, III – 149, кв.18 по плана на с.Венец.

27

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VIII-440, 441 и УПИ IX-439, кв.60, по плана на с. Венец, община Венец.

26

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за ПИ 44 и УПИ ХI, кв.7, по плана на с.Венец.

25

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за ПИ 562 и УПИ I, кв.8, по плана на с.Венец.

24

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Боян.

23

Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Венец.

22

Издаване на запис на заповед от община Венец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец“.

21

Издаване на запис на заповед от община Венец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец“.

20

Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД – гр.Шумен.

19

Одобряване на партньорството на община Венец по проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила” – Компонент 1 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 година.

18

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2024 г.

17

Актуализиране на поименен списък за разпределение на плана на капиталовите разходи и списъка със средствата за текущи ремонти към м.декември 2023 г.

16

Актуализация на бюджета на община Венец за 2023 г.

ПРОТОКОЛ № 2 от 29.11.2023 г.

дата на публикуване:07.12.2023 г.

15

Даване на съгласие за побратимяване на община Венец, област Шумен с община Ердек, област Балъкесир, Република Турция.

14

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

13

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Венец”.

12

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Бъдеще за децата в община Венец”.

11

Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в Община Венец.

10

Поставяне на указателна табела в тротоарната зона на път / III – 7005, Изгрев – Каолиново / Тъкач – Сини вир – Граница общ.( Каолиново – Никола Козлево ) – Крива река -/ III – 701 / с. Изгрев, община Венец, указваща посока за с. Наум, община Каолиново.

9

Поставяне на пътни знаци, при спазване на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

8

Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията на водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК – Шумен ООД на 14.12.2023 г.

7

Актуализиране на поименен списък за разпределение на плана на капиталовите разходи и списъка със средствата за текущи ремонти към м.ноември 2023 г.

6

Утвърждаване броя на кметовете на кметства в община Венец.

5

Определяне представител на Общински съвет Венец в Областен съвет за намаляване риска от бедствия.

4

Определяне представител на Общински съвет – Венец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

3

Избор на временна комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация или актуализация на сега съществуващия.

2

Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Венец.

ПРОТОКОЛ № 1 от 09.11.2023 г.

дата на публикуване:22.11.2023 г.

1Избор на Председател на Общински съвет – Венец
Skip to content