Община Венец

АРХИВ

АРХИВ МАНДАТ 2019-2023

РЕШЕНИЕ

НОМЕР

ОТНОСНО

ПРОТОКОЛ №4 от 19.01.2024г.

дата на публикуване:05.02.2024г.

50

Изграждане и учредено право на прокарване на сградно водопроводно отклонение към УПИ IV, кв.1 по плана на с.Венец.

49

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ ХI, кв.38 по плана на с.Габрица.

48

Разделяне на имот с № 69729.13.30, с НТП пасище, категория на земята – седма, местност «Айкън» по КК на с.Страхилица

47

Поставяне на пътно сферично огледало в зоната на път I – 7 Силистра – Шумен, при разклона за с.Страхилица.

46

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2023 г.

45

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2024 г. на Община Венец.

44

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 27.01.2023 г. до 21.12.2023 г.

43

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019 – 2023 г. през 2023 година.

42

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища за ползване и определяне на цена в размер на средно рентно плащане за землище на територията на община Венец за стопанската 2023/2024 г.

41

Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.

40

Приемане на годишен план за паша и даване на съгласие за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

39

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2024 г.

38

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

37

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Венец за периода 2023 – 2027 г.

36

Приемане на изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ПРОТОКОЛ №3 от 21.12.2023г.

дата на публикуване:28.12.2023г.

35

Определяне на представител на Общински съвет – Венец в Областния съвет за развитие в област Шумен.

34

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и за покупко – продажба на недвижим имот частна общинска собственост, на собственик на законно построена сграда.

33

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – детска градина и ясла в с.Ясенково.

32

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Ясенково.

31

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Изгрев.

30

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Страхилица.

29

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Габрица.

28

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ I-147, II – 148, III – 149, кв.18 по плана на с.Венец.

27

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VIII-440, 441 и УПИ IX-439, кв.60, по плана на с. Венец, община Венец.

26

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за ПИ 44 и УПИ ХI, кв.7, по плана на с.Венец.

25

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за ПИ 562 и УПИ I, кв.8, по плана на с.Венец.

24

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Боян.

23

Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Венец.

22

Издаване на запис на заповед от община Венец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец“.

21

Издаване на запис на заповед от община Венец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец“.

20

Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД – гр.Шумен.

19

Одобряване на партньорството на община Венец по проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила” – Компонент 1 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 година.

18

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2024 г.

17

Актуализиране на поименен списък за разпределение на плана на капиталовите разходи и списъка със средствата за текущи ремонти към м.декември 2023 г.

16

Актуализация на бюджета на община Венец за 2023 г.

ПРОТОКОЛ №2 от 29.11.2023г.

дата на публикуване:07.12.2023г.

15

Даване на съгласие за побратимяване на община Венец, област Шумен с община Ердек, област Балъкесир, Република Турция.

14

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

13

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Венец”.

12

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Бъдеще за децата в община Венец”.

11

Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в Община Венец.

10

Поставяне на указателна табела в тротоарната зона на път / III – 7005, Изгрев – Каолиново / Тъкач – Сини вир – Граница общ.( Каолиново – Никола Козлево ) – Крива река -/ III – 701 / с. Изгрев, община Венец, указваща посока за с. Наум, община Каолиново.

9

Поставяне на пътни знаци, при спазване на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

8

Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията на водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК – Шумен ООД на 14.12.2023 г.

7

Актуализиране на поименен списък за разпределение на плана на капиталовите разходи и списъка със средствата за текущи ремонти към м.ноември 2023 г.

6

Утвърждаване броя на кметовете на кметства в община Венец.

5

Определяне представител на Общински съвет Венец в Областен съвет за намаляване риска от бедствия.

4

Определяне представител на Общински съвет – Венец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

3

Избор на временна комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация или актуализация на сега съществуващия.

2

Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Венец.

ПРОТОКОЛ №1 от 09.11.2023г.

дата на публикуване:22.11.2023г.

1Избор на Председател на Общински съвет – Венец