Община Венец

АРХИВ

 

РЕШЕНИЕ

НОМЕР

ОТНОСНО

ПРОТОКОЛ №11 от 29.10.2020г.

дата на публикуване:05.11.2020г.

103

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец

102

Разглеждане на писмо от Областен управител на област Шумен относно: Актуализиране на областния съвет за намаляване риска от бедствия.

101

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VIII – 316 и , УПИ ХIV – 320, кв.38 по плана на с.Венец, община Венец.

100

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

99

Приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата, реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и животни – домашни любимци на територията на община Венец.

98

Провеждане на общо събрание на съдружниците на «ВиК – Шумен» ООД гр.Шумен на 30.10.2020 г.

97

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен” ООД, гр.Шумен.

 

ПРОТОКОЛ №10 от 29.09.2020г.

дата на публикуване:06.10.2020г.

 

96Разглеждане на писмо от Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД гр.Шумен.
95Провеждане на общо събрание на съдружниците на «ВиК – Шумен» ООД гр.Шумен на 02.10.2020 г.
94Финансиране на дейността на Футболен клуб „Войвода” с.Капитан Петко.
93Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ  I – 496, УПИ II – 495, УПИ  XVIII – 498, УПИ III – 585, кв.46 по плана на с.Ясенково, община Венец.
92Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ  VI – 92, кв.36 по плана на с.Буйновица, община Венец.
91Одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза на община Венец за 2022 и 2023 г. в частта за местни дейности.
90Приемане на Решение за избор на временно изпълняващ длъжността – кмет  на кметство Боян, във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на Иса Кадир Сали, поради неговата смърт.

ПРОТОКОЛ №9 от 31.08.2020г.

дата на публикуване:08.09.2020г.

89

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 30.06.2020 г.

88

Извършените командировъчни разходи от Кмета на община Венец към 30.06.2020 г.

87

Актуализиране на капиталовата програма по бюджета за 2020 г.

86

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 г.

85

Допълнение на Решение № 51, взето по протокол №4 от 10.02.2020 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически и юридически лица.

84

Отстъпване на имоти общинска собственост безвъзмездно на Мюсюлманското настоятелство в с.Деница и с.Черноглавци за нуждите на джамиите по реда на чл.35, ал.5 от ЗОС.

83

Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с Тюрхан Сейфулов от с.Венец и Назиф Сейфула от с.Венец.

82

Продажба на недвижим имот – общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда  по плана на с.Ясенково и с.Венец

81

Продажба на недвижим имот – общинска собственост по плана на с.К.Петко

80

Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост в с.Венец

79

Утвърждаване на паралелки в общинските училища с ученици под минимално допустимия брой за учебната 2020/2021 г.

78

Определяне броят на групите и броят на децата в групите в общинските детски градини за учебната 2020/2021 година

77

Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Венец.

76

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

ПРОТОКОЛ №8 от 08.07.2020г.

дата на публикуване:15.07.2020г.

75

Одобряване на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

74

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 31.12.2019 г.

73

Извършените командировъчни разходи от Кмета на община Венец.

72

Актуализиране на Решение № 27 по протокол № 4 от 10.02.2020 г. за приемане на бюджет 2020 г., във връзка с първи смъртен случай на заразен с COVID – 19 жител на с.Изгрев.

71

Актуализиране на Решение № 27 по протокол № 4 от 10.02.2020 г. за приемане на бюджет 2020 г.

70

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК – Шумен” ООД, гр.Шумен.

69

Продажба на недвижим имот – общинска собственост.

68

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ IV-336, кв.68 в с.Черноглавци, община Венец.

67

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

ПРОТОКОЛ №7 от 27.05.2020г.

дата на публикуване:03.06.2020г.

66

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

ПРОТОКОЛ №6 от 20.05.2020г.

дата на публикуване:27.05.2020г.

65

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Венец за периода 2020 – 2021 г.

64

Годишен план за действие за 2021 г. по изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Венец 2016 – 2020 г.

63

Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.

62

Отпускане на помощи на абитуриенти в тежко материално състояние.

61

Разглеждане на Предложение от „Сибер – 82” ЕООД, ЕИК 200070794, относно – Договор за концесия от 22.10.2013 г. и анекс към него от 14.07.2014 г. на язовир „Изгрев” – с.Изгрев.

ПРОТОКОЛ №5 от 30.03.2020г.

дата на публикуване:06.04.2020г.

60Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец”, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.
59Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Изграждане на спортна площадка в с.Боян, община Венец”, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.
58Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г., през 2019 г.
57Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през2020 г.
56Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.
55Отдаване под наем на помещение Публична общинска собственост.
54Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Венец /2016 – 2020 г./ и отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община Венец /2015 – 2020 г./
53Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2020 г. н община Венец.
52Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

ПРОТОКОЛ №4 от 10.02.2020г.

дата на публикуване:17.02.2020г.

51

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Венец за периода – 2019 – 2023 г.

50

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г

49

Приемане на проекта за бюджет на Община Венец за 2020 г.

48

Разглеждане на Предложение за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ – Шумен» АД от бюджета на община Венец за 2020 г.

47

Предложение за определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Венец.

46

Определяне на нов размер на възнагражденията на общинските съветници към Общински съвет – Венец.

45

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2015-2019 година.

44

Приемане на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019-2023 година.

43

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 28.01.2019 г. до 18.12.2019 г.

42

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2019 г.

41

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2020 г.

40

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 г. на Община Венец.

39

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2019 г.

38

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

37

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2020 г.

36

Приемане на годишен план за паша, правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади, одобряване на задълженията на общината и ползвателите за поддържане на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

35

Приемане на нова Наредба за реда  на ползване на дървесина, добита извън горските територии в община Венец.

34

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

33

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване  – полски пътища за ползване и определяне на цена в размер на средно рентно плащане за землище на територията на Община Венец за стопанската 2019/2020 год.

32

Предоставяне на безвъзмездно право на управление – публична общинска собственост на «Български поши» ЕАД.

31

Продажба на недвижим имот общинска собственост – предаваемо място по плана на с.Изгрев.

30

Представителство на Община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена  територия обслужвана от «ВиК-Шумен» ООД, гр.Шумен.

29

Учредяване сервитут – право на прокарване за изграждане на линеен обект на техническа инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект: «Изграждане на оптична свързаност на територията на с.Изгрев с подземна оптична мрежа на А1 България ЕАД»

28

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-01 от 17.01.2020 г.

27

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-02 от 17.01.2020 г.

26

Кандидатстване на Община Венец с проект: „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

25

Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически и юридически лица.

ПРОТОКОЛ №3 от 18.12.2019г.

дата на публикуване:25.12.2019г.

24

Избор на заместник – председател на Общински съвет – Венец.

23Извършване на вътрешни компенсирани промени в списъка за капиталови разходи за 2019 г.
22Кандидатстване по Национална кампания на Проект “Красива България” за бюджет 2020 г. с обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец, I етап – „Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени”.
21Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.
20Трансформиране на непризнатите разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.
19Акуализация на бюджета на община Венец за 2019 г.
18Избор на делегат за отчетно – изборното общо събрание на Сдружение Толерантност.
17Приемане на общински план при бедствия – Венец 2019 г.
16Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VI – озеленяване, кв.56, по плана на с.Венец, община Внец.
15Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за ПИ 451, кв.35 по плана с.Ясенково, община Венец.
14Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ ХХ – озеленяване и УПИ IV-445, кв.60, по плана на с.Венец, община Вeнец.
13Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

ПРОТОКОЛ №2 от 27.11.2019г.

дата на публикуване:04.12.2019г.

12Сформиране на постоянните комисии
11Избор на временна комисия за изработване на нов или актуализация на сега съществуващия  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация
10Определяне  на представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие в област Шумен
9Определяне на представител в Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
8Предложение за промяна в организационната структура на общинска администрация и определяне  размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и на кметовете по населените места
7Актуализиране на капиталовата програма по бюджета за 2019г.
6Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в Община Венец.
5Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Венец, със срок на действие 2019-2021 г.
4Определяне на представител на община Венец в общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД
3Отпусканена еднократна финансова помощ на жителите на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури
2Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение

ПРОТОКОЛ №1 от 07.11.2019г.

дата на публикуване:14.11.2019г.

1Избор на Председател на Общински съвет – Венец