Община Венец

АРХИВ

РЕШЕНИЕ

НОМЕР

ОТНОСНО

ПРОТОКОЛ №17 от 10.08.2021г.

дата на публикуване:17.08.2021г.

195

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

194

Одобряване на Скица-предложение за ПУП- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 32562.48.653, ПИ 32562.48.655 и ПИ 32562.48.656 по КК на с. Изгрев, общ.Венец.

193

Одобряване на Скица-предложение за ПУП- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 32562.48.647 по КК на с. Изгрев, общ.Венец.

192

Одобряване на изготвения проект за изменение на подробен устройствен план за обект „Транспортно осигуряване на складова база в ДЛС „Паламара” в землището на с.Борци.

191

Отдаване поднаем на имоти частна общинска собственост за срок до 10 години.

190

Изменение на Общия устройствен план на община Венец.

189

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост в с.Черноглавци.

188

Продажба на недвижими имоти общинска собственост на собствениците на законно построени върху тях сгради.

187

Продажба на недвижими имоти общинска собственост по плана на с.Ясенково и с.Денница.

186

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

185

Въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 – годишна възраст от началото на учебната 2021 – 2022 година.

184

Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия „Шумен–Ясенково-Шумен“ от областната транспортна схема от квотата на община Венец

183

Актуализиране на Решение № 121 по Протокол №13 от 11.02.2021 г. за приемане на бюджет 2021 г.

182

Удължаване на гратисния период за изплащане на главницата по поетия дъгосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

181

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи.

180

Извършени командировъчни разходи от Кмета на община Венец към 30.06.2021 г.

179

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 30.06.2021 г.

ПРОТОКОЛ №16 от 10.06.2021г.

дата на публикуване:17.06.2021г.

178

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

177

Разглеждане на Искане от Зикрие Еминова относно одобряване на Скица предложение за ПУП с.Венец.

176

Предоставяне на индивидуални подаръци за децата от детските градини в Община Венец.

175

Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги.

174

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

173

Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК, обслужвана от ВиК – Шумен ООД на 02.07.2021 г.

172

Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД.

171

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за 2021 г.

170

Актуализиране на Решение № 121 по протокол № 13 от 11.02.2021 г. за приемане на бюджет 2021 г.

169

Трансформиране на непризнатите разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Обучения и заетост на хора с трайни увреждания”.

168

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Създаване на детски кът в община Венец”.

167

Формиране на сборна група в Детска градина „Щастливо детство” с.Черноглавци.

ПРОТОКОЛ №15 от 22.04.2021г.

дата на публикуване:29.04.2021г.

166

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

165

Възлъгане на услугата „Патронажна грижа” по проект BG05M9OP001-6.002-0058 „Патронажна грижа + в община Венец”.

164

Изменение на план-сметката, включваща необходимите разходи по поддържане на чистотата на територията на община Венец за 2021 г.

163

Отдаване под наем на помещение от кметство с.Изгрев – публична общинска собственост.

162

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2020 г.

161

Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в община Венец”.

160

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Патронажна грижа +”.

159

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец”.

158

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана за капиталови разходи за 2021 г.

157

Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД.

156

Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Венец 2021 – 2027 г.

155

Одобряване на Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 – 2020 година.

154

Приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Венец 2014 – 2020 година, през 2020 година.

ПРОТОКОЛ №14 от 18.03.2021г.

дата на публикуване:26.03.2021г.

153

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

152

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

151

Кандидатстване с проект “Етап II-2 Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Боян, община Венец“ , включващ клонове : клон 16, клон 17, клон 18, клон 22, клон 23 и клон 25” пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

150

Кандидатстване с проект “Етап I-2 Подобект : „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Капитан Петко, община Венец“ , включващ клонове : 6,7,8,10 от 12 до 22 и клон 26 до 35” пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

149

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VI, кв.16 по плана на с.Ясенково.

148

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за „озеленяване” кв.9 и „озеляване” кв.18 по плана на с.Венец.

147

Одобряване на Скица – проект за изменение на подробен устройствен план – за обект – „Транспортно осигуряване на складова база в ДЛС – Паламара”, в землището на с.Борци.

146

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за имот № 202, кв.28, по действащия регулационен план на с.Капитан Петко.

145

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ IV-366, кв.68 с.Черноглавци.

144

Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Венец /2016 – 2020 г./ и Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на община Венец /2015 – 2020 г./

143

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен ООД” гр.Шумен.

142

Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл.19 от Закона за водите.

141

Помощи за абитуриенти в тежко материално състояние.

140

Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на проект „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец”.

139

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. в община Венец.

ПРОТОКОЛ №13 от 11.02.2021г.

дата на публикуване:18.02.2021г.

138

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

137

Представителство на Община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от «ВиК-Шумен» ООД, гр.Шумен.

136

Приемане на Решение за избор на временно изпълняващ длъжността – кмет на кметство Боян, във връзка с предстоящите частични избори за кмет на кметство Боян на 28.02.2021 г.

135

Приемане на Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) на Община Венец.

134

Приемане на годишен план за паша и даване на съгласие за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

133

Прекратяване на концесионен договор между Община Венец и НИК гр.Шумен, представлявано от управителя си Вълчо Иванов Куманов.

132

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

131

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2021 г.

130

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2020 г.

129

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021 г. на Община Венец.

128

Създаване на нова социална услуга «Асистентска подкрепа».

127

Кандидатстване с проектно предложение «Предоставяне на патронажна грижа + в община Венец».

126

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 10.02.2020 г. до 14.12.2020 г.

125

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019 – 2023 г. през 2020 година.

124

Определяне на нов размер на възнагражденията на общинските съветници към Общински съвет – Венец.

123

Определяне основните месечни заплати на кмет на община и кметовете на кметства в община Венец.

122

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник кметовете и кметовете на населени места.

121

Приемане на проекта за бюджет на Община Венец за 2021 г.

120

Разглеждане на Предложение за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ – Шумен» АД от бюджета на община Венец за 2021 г.

119

Удължаване на гратисния период за изпълнение на главницата по поетия дългосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

118

Приемане на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Венец.

117

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

ПРОТОКОЛ №12 от 14.12.2020г.

дата на публикуване:21.12.2020г.

 

116

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

115

Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец”

114

Финансово подпомагане на жители на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури.

113

Продажба на недвижим имот – общинска собственост в с.Венец.

112

Кандидатстване на Община Венец с проектно предложение “Създаване на детски кът в Община Венец” по процедура BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

111

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

110

Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в община Венец.

109

Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси.

108

Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на проект „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“.

107

Кандидатстване по Национална кампания на Проект “Красива България” за бюджет 2021 г. с обект “Осигуряване на достъпна среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Венец, обл. Шумен, намираща се в УПИ V, кв. 24 по плана на с. Венец“

106

Одобряване на план – сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2021 г.

105

Актуализиране на поименен списък за разпределение на плана на капиталовите разходи за 2020 г.

104

Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.

ПРОТОКОЛ №11 от 29.10.2020г.

дата на публикуване:05.11.2020г.

103

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец

102

Разглеждане на писмо от Областен управител на област Шумен относно: Актуализиране на областния съвет за намаляване риска от бедствия.

101

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VIII – 316 и , УПИ ХIV – 320, кв.38 по плана на с.Венец, община Венец.

100

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

99

Приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата, реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и животни – домашни любимци на територията на община Венец.

98

Провеждане на общо събрание на съдружниците на «ВиК – Шумен» ООД гр.Шумен на 30.10.2020 г.

97

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен” ООД, гр.Шумен.

 

ПРОТОКОЛ №10 от 29.09.2020г.

дата на публикуване:06.10.2020г.

 

96Разглеждане на писмо от Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД гр.Шумен.
95Провеждане на общо събрание на съдружниците на «ВиК – Шумен» ООД гр.Шумен на 02.10.2020 г.
94Финансиране на дейността на Футболен клуб „Войвода” с.Капитан Петко.
93Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ  I – 496, УПИ II – 495, УПИ  XVIII – 498, УПИ III – 585, кв.46 по плана на с.Ясенково, община Венец.
92Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ  VI – 92, кв.36 по плана на с.Буйновица, община Венец.
91Одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза на община Венец за 2022 и 2023 г. в частта за местни дейности.
90Приемане на Решение за избор на временно изпълняващ длъжността – кмет  на кметство Боян, във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на Иса Кадир Сали, поради неговата смърт.

ПРОТОКОЛ №9 от 31.08.2020г.

дата на публикуване:08.09.2020г.

89

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

88

Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Венец.

87

Определяне броят на групите и броят на децата в групите в общинските детски градини за учебната 2020/2021 година

86

Утвърждаване на паралелки в общинските училища с ученици под минимално допустимия брой за учебната 2020/2021 г.

85

Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост в с.Венец

84

Продажба на недвижим имот – общинска собственост по плана на с.К.Петко

83

Продажба на недвижим имот – общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда по плана на с.Ясенково и с.Венец

82

Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с Тюрхан Сейфулов от с.Венец и Назиф Сейфула от с.Венец.

81

Отстъпване на имоти общинска собственост безвъзмездно на Мюсюлманското настоятелство в с.Деница и с.Черноглавци за нуждите на джамиите по реда на чл.35, ал.5 от ЗОС.

80

Допълнение на Решение № 51, взето по протокол №4 от 10.02.2020 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически и юридически лица.

79

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 г.

78

Актуализиране на капиталовата програма по бюджета за 2020 г.

77

Извършените командировъчни разходи от Кмета на община Венец към 30.06.2020 г.

76

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 30.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ №8 от 08.07.2020г.

дата на публикуване:15.07.2020г.

75

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

74

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ IV-336, кв.68 в с.Черноглавци, община Венец.

73

Продажба на недвижим имот – общинска собственост.

72

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК – Шумен” ООД, гр.Шумен.

71

Актуализиране на Решение № 27 по протокол № 4 от 10.02.2020 г. за приемане на бюджет 2020 г.

70

Актуализиране на Решение № 27 по протокол № 4 от 10.02.2020 г. за приемане на бюджет 2020 г., във връзка с първи смъртен случай на заразен с COVID – 19 жител на с.Изгрев.

69

Извършените командировъчни разходи от Кмета на община Венец.

68

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 31.12.2019 г.

67

Одобряване на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

ПРОТОКОЛ №7 от 27.05.2020г.

дата на публикуване:03.06.2020г.

66

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

ПРОТОКОЛ №6 от 20.05.2020г.

дата на публикуване:27.05.2020г.

65

Разглеждане на Предложение от „Сибер – 82” ЕООД, ЕИК 200070794, относно – Договор за концесия от 22.10.2013 г. и анекс към него от 14.07.2014 г. на язовир „Изгрев” – с.Изгрев.

64

Отпускане на помощи на абитуриенти в тежко материално състояние.

63

Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.

62

Годишен план за действие за 2021 г. по изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Венец 2016 – 2020 г.

61

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Венец за периода 2020 – 2021 г.

ПРОТОКОЛ №5 от 30.03.2020г.

дата на публикуване:06.04.2020г.

60

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

59Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2020 г. н община Венец.
58Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Венец /2016 – 2020 г./ и отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община Венец /2015 – 2020 г./
57Отдаване под наем на помещение Публична общинска собственост.
56Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.
55Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през2020 г.
54Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г., през 2019 г.
53Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Изграждане на спортна площадка в с.Боян, община Венец”, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.
52Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец”, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.

ПРОТОКОЛ №4 от 10.02.2020г.

дата на публикуване:17.02.2020г.

51

Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически и юридически лица.

50

Кандидатстване на Община Венец с проект: „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

49

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-02 от 17.01.2020 г.

48

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-01 от 17.01.2020 г.

47

Учредяване сервитут – право на прокарване за изграждане на линеен обект на техническа инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект: «Изграждане на оптична свързаност на територията на с.Изгрев с подземна оптична мрежа на А1 България ЕАД»

46

Представителство на Община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от «ВиК-Шумен» ООД, гр.Шумен.

45

Продажба на недвижим имот общинска собственост – предаваемо място по плана на с.Изгрев.

44

Предоставяне на безвъзмездно право на управление – публична общинска собственост на «Български поши» ЕАД.

43

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища за ползване и определяне на цена в размер на средно рентно плащане за землище на територията на Община Венец за стопанската 2019/2020 год.

42

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

41

Приемане на нова Наредба за реда на ползване на дървесина, добита извън горските територии в община Венец.

40

Приемане на годишен план за паша, правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади, одобряване на задълженията на общината и ползвателите за поддържане на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

39

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2020 г.

38

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

37

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2019 г.

36

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 г. на Община Венец.

35

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2020 г.

34

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2019 г.

33

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 28.01.2019 г. до 18.12.2019 г.

32

Приемане на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019-2023 година.

31

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2015-2019 година.

30

Определяне на нов размер на възнагражденията на общинските съветници към Общински съвет – Венец.

29

Предложение за определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Венец.

28

Разглеждане на Предложение за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ – Шумен» АД от бюджета на община Венец за 2020 г.

27

Приемане на проекта за бюджет на Община Венец за 2020 г.

26

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.

25

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Венец за периода – 2019 – 2023 г.

ПРОТОКОЛ №3 от 18.12.2019г.

дата на публикуване:25.12.2019г.

24

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.

23Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ ХХ – озеленяване и УПИ IV-445, кв.60, по плана на с.Венец, община Вeнец.
22Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за ПИ 451, кв.35 по плана с.Ясенково, община Венец.
21Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VI – озеленяване, кв.56, по плана на с.Венец, община Внец.
20Приемане на общински план при бедствия – Венец 2019 г.
19Избор на делегат за отчетно – изборното общо събрание на Сдружение Толерантност.
18Акуализация на бюджета на община Венец за 2019 г.
17Трансформиране на непризнатите разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.
16Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.
15Кандидатстване по Национална кампания на Проект “Красива България” за бюджет 2020 г. с обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец, I етап – „Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени”.
14Извършване на вътрешни компенсирани промени в списъка за капиталови разходи за 2019 г.
13Избор на заместник – председател на Общински съвет – Венец.

ПРОТОКОЛ №2 от 27.11.2019г.

дата на публикуване:04.12.2019г.

12Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
11Отпусканена еднократна финансова помощ на жителите на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури
10Определяне на представител на община Венец в общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД
9Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Венец, със срок на действие 2019-2021 г.
8Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в Община Венец.
7Актуализиране на капиталовата програма по бюджета за 2019г.
6Предложение за промяна в организационната структура на общинска администрация и определяне  размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и на кметовете по населените места
5Определяне на представител в Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
4Определяне на представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие в област Шумен
3Избор на временна комисия за изработване на нов или актуализация на сега съществуващия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
2Сформиране на постоянните комисии

ПРОТОКОЛ №1 от 07.11.2019г.

дата на публикуване:14.11.2019г.

1Избор на Председател на Общински съвет – Венец