Община Венец

АРХИВ

РЕШЕНИЕ

НОМЕР

ОТНОСНО

ПРОТОКОЛ №38 от 26.07.2023г.

дата на публикуване: 02.08.2023г.

465

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

464

Одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация за кв.59 и кв.60, по плана на с.Черноглавци.

463

Актуване от публична в частна общинска собственост – информационен център, находящ се в с.Венец.

462

Актуване от публична в частна общинска собственост – младежки дом, находящ се в с.Ясенково.

461

Провеждане на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен” ООД гр.Шумен.

460

Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № РД 08-00-1 от 12.06.2023 г. чрез община Шумен от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Гюлеян Али от с.Изгрев, ул.”Иван Вазов” № 2.

459

Внасяне в Министерството на образованието и науката, мотивирано предложение за включване на Детска градина „Щастливо детство” с.Венец в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 г.

458

Внасяне в Министерството на образованието и науката, мотивирано предложение за включване на Детска градина „Първи юни” с.Осеновец в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 г.

457

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и продажба на недвижим имот – общинска собственост.

456

Определяне на допълнително възнаграждения за постигнати резултати на кмета на община Венец.

455

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник кметовете и кметовете на населени места.

454

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи и списъка със средствата за текущи ремонти към м. Юли 2023 г.

453

Осигуряване на средства за допълнителни СМР за обект: „Строителство на път RAZ 2048/ІІІ-702/ Духовец – Граница общ. (Исперих – Каолиново)–Климент–Наум–Граница общ. (Каолиново – Венец)–Изгрев/ІІІ-7005/“.

452

Извършените командировъчни разходи на Кмета на Община Венец към 30.06.2023 г.

451

Касовото изпълнение на бюджета на Община Венец към 30.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ №37 от 22.06.2023г.

дата на публикуване: 29.06.2023г.

450

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

449

Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от безработни лица, подпомагани с месечни социални помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в Община Венец.

448

Провеждане на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен” ООД гр.Шумен.

447

Постъпило Заявление вх. № 100-20 от 10.03.2023 г. за покупко- продажба на недвижим имот общинска собственост, на собственик на законно построена сграда.

446

Постъпило заявление с вх.№ 100-176 от 25.05.2023 г. за покупко – продажба на недвижим имот общинска собственост на собственик на законно построена сграда.

445

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и продажба на недвижими имоти Общинска собственост в с.Ясенково.

444

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и продажба на недвижими имоти Общинска собственост в с.Денница.

443

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и продажба на недвижими имоти Общинска собственост в с.Венец.

442

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и продажба на недвижими имоти Общинска собственост в с.Борци.

441

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г.

440

Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № РД 02-00-1 от 28.04.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Джейлян Алиева от с.Ясенково, ул.”Пирин” № 4.

439

Актуализиране на структурата и промяна в числеността на общинска администрация – Венец.

438

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи и списъка със средствата за текущи ремонти към м.юни 2023 г.

ПРОТОКОЛ №36 от 12.05.2023г.

дата на публикуване: 25.05.2023г.

437

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

436

Прегласуване на Решение № 401 по Протокол №35 от 28.03.2023 г. на Общински съвет с. Венец.

435

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – за УПИ V-106, УПИ IV-106 и УПИ VI-107,141, кв.5, по плана на с. Страхилица, община Венец.

434

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – за УПИ І-2, УПИ II-2, УПИ III-2, УПИ IV-2, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ X-2, УПИ XI, УПИ XII-2 кв.28а, по плана на с. Изгрев, община Венец.

433

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – за УПИ І-2, УПИ XII-2 кв.28а, по плана на с. Изгрев, община Венец.

432

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – за УПИ XI-72, УПИ I-72, УПИ II-73, кв.20, по плана на с. Ясенково, община Венец.

431

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – за УПИ XV-604, УПИ IX-235, УПИ VII-604, УПИ VIII-232, кв.15, по плана на с. Ясенково, община Венец.

430

Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на община Венец за периода 2023 – 2027 г. и Общинска „Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община венец 2023 – 2032 г.”

429

Провеждане на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен” ООД гр.Шумен.

428

Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД.

427

Продажба на недвижим имот общинска собственост в с.Ясенково.

426

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и продажба на недвижими имоти Общинска собственост.

425

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към м.май 2023 г.

ПРОТОКОЛ №35 от 28.03.2023г.

дата на публикуване: 07.04.2023г.

424

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

423

Поставяне на пътни знаци.

422

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”.

421

Помощи за абитуриенти в тежко материално състояние.

420

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. в община Венец.

419

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2022 г.

418

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по Проект „Грижа в дома”

417

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по Проект „Топъл обяд”

416

Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

415

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – с.Черноглавци.

414

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – с.Капитан Петко.

413

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация – с.Ясенково.

412

Изграждане и учредено право на въздушно преминаване на кабелна линия за захранване на УПИ XII – 151, кв.34, по плана на с.Черноглавци.

411

Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Венец /2021 – 2028 г./

410

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен” ООД гр.Шумен.

409

Писмо за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ – Шумен» АД.

408

Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД.

407

Продажба на недвижими имоти Общинска собственост в с.Ясенково.

406

Продажба на недвижими имоти Общинска собственост в с.Капитан Петко.

405

Продажба на недвижими имоти Общинска собственост в с.Дренци.

404

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2023 г. и продажба на недвижими имоти Общинска собственост.

403

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 година на Плана за интегрирано развитие на Община Венец 2021 – 2027 година.

402

Одобряване на бюджетна прогноза на община Венец за 2024 – 2026 г. в частта за местни дейности.

401

Приемане на разчет на община Венец за 2023 г. в условията на неприет Държавен бюджет на РБ за 2023 г.

ПРОТОКОЛ №34 от 17.02.2023г.

дата на публикуване: 27.02.2023г.

400

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

399

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2023г.

398

Приемане на инвестициите, изпълнени от ВиК оператора «Водоснабдяване и канализация» ООД гр.Шумен в публични активи през 2022г.

397

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023г.

396

Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

395

Предоставяне на финансова подкрепа на пострадалите в Република Турция.

394

Удължаване на действието на Решение № 262, по протокол № 23 от 08.04.2022 г. прието на заседание на Общински съвeт – Венец относно приемане на бюджета на община Венец за 2022г.

ПРОТОКОЛ №33 от 27.01.2023г.

дата на публикуване: 04.02.2023г.

393

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

392

Разглеждане на Заявление от Гюлназие Исмаил за отпускане на персонална пенсия.

391

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

390

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2022 г.

389

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2023 г. на Община Венец.

388

Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник кметовете и кметовете на населени места.

387

Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на община Венец.

386

Възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес на „Център за социални услуги в домашна среда” по проект BG05SFPR002-2.001-0110-C01 „Грижа в дома в община Венец”.

385

Продажба на недвижим имот – общинска собственост.

384

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 24.01.2022 г. до 22.12.2022 г.

383

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019 – 2023 г. през 2022 година.

382

Кандидатстване по Проект “Красива България” за Кампания 2023 г. с обект “Мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Първи юни“ – с. Осеновец, в УПИ V-249, кв. 27, с. Осеновец, общ. Венец, обл. Шумен“.

381

Кандидатстване на Община Венец с проектно предложение: „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец“.

380

Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.

379

Приемане на годишен план за паша и даване на съгласие за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

378

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2023г.

377

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023г.

ПРОТОКОЛ №32 от 22.12.2022г.

дата на публикуване: 30.12.2022г.

376

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

375

Отпускане на  еднократна парична помощ за възстановяване на щети от пожар.

374

Финансово подпомагане на жители на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури.

373

Извеждане от експлоатация на язовир „Габрица”- публична общинска собственост, находящ се на територията на община Венец.

372

Осигуряване на трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз за приключване на проект „Създаване на детски кът в община Венец”

371

Кандидатстване на община Венец с проектно предложение „Бъдеще за децата в община Венец”.

370

Поставяне и експлоатация на фотоволтаични панели върху покривите на сгради – частна и публична общинска собственост.

369

Постъпило заявление с вх.№ 100-272 от 08.11.2022 г. за покупко – продажба на недвижим имот общинска собственост на законно построена сграда.

368

Актуализация на бюджета на община Венец за 2022г.

367

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за м.декември 2022г.

366

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2023 г.

ПРОТОКОЛ №31 от 25.11.2022г.

дата на публикуване: 05.12.2022г.

365

Отпускане на финансови средства на ФК „Червена звезда 2022” с.Дренци.

364

Подмяна на съществуващото електрично улично осветление по централна улица “Вапцаров” в с. Венец със соларни LED улични осветители с дистанционно управление.

363

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Венец.

362

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Ясенково.

361

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация на с.Денница.

360

Инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

359

Кандидатстване на община Венец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Грижа в дома”.

358

Кандидатстване на община Венец с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в община Венец”.

357

Предоставяне на индивидуални коледни подаръци за децата от детските градини в община Венец.

356

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост – с.Черноглавци и с.Ясенково.

355

Промяна по бюджета на община Венец за 2022 г.

354

Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

ПРОТОКОЛ №30 от 08.11.2022г.

дата на публикуване: 15.11.2022г.

353

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

352

Провеждане на Общо събрание на съдружниците на ВиК – Шумен ООД на 15.11.2022 г.

351

Покана за свикване на ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от «ВиК- Шумен» ООД.

350

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник кметовете и кметовете на населените места.

349

Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на община Венец.

348

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

347

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към м.Октомври 2022г.

346

Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. за 2022г.

345

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022г.

344

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост в с.Ясенково.

ПРОТОКОЛ №29 от 13.10.2022г.

дата на публикуване: 20.10.2022г.

343

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

342

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ I-314, УПИ VII-100, УПИ II-313, кв.27, по плана на с.Ясенково.

341

Актуване на детска градина „Мир” в с.Капитан Петко от публична в частна общинска собственост.

340

Разделяне /делба/ на имот с кадастрален номер 36155.27.9 в землището на с. Капитан Петко- общинска собственост.

339

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост.

338

Постъпило Заявление с вх. № 100-106 от 25.07.2022г. за покупко- продажба на недвижим имот общинска собственост, на собственик на законно построена сграда.

337

Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия в община Венец за периода 2022 – 2025 г.

336

Възлагане на услугата „Патронажна грижа” по проект BG05M9OP001-6.002-0058, удължен с Проект № BG05M9OP001-2.119-0054 “Патронажна грижа + – Компонент 3”.

335

Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси.

334

Одобряване на проектобюджета за 2023 г. и актуализираната бюджетна прогноза на Община Венец за 2024 и 2025 г. в частта за местни дейности.

ПРОТОКОЛ №28 от 29.08.2022г.

дата на публикуване: 05.09.2022г.

333

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

332

Утвърждаване на паралелки в общинските училища с ученици под минимално допустимия брой за учебната 2022 – 2023 година, съгласно чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

331

Определяне броят на групите и броят на децата в групите в общинските детски градини за учебната 2022 – 2023 година.

330

Откриване на една нова група в Детска градина „Щастливо детство” с.Венец, община Венец.

329

Постъпило инвестиционно намерение от Сали Алиосман – управител на „Солар Пауър технолоджи” ООД.

328

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

327

Прегласуване на Решение № 262 по Протокол № 23 от 08.04.2022 г. на Общински съвет – Венец.

326

Актуализиране на Решение № 262 по Протокол № 23 от 08.04.2022 г. за приемане на бюджет 2022г.

325

Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства в община Венец.

324

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за м.август 2022г.

ПРОТОКОЛ №27 от 22.08.2022г.

дата на публикуване: 30.08.2022г.

323

Внасяне в Министерството на образованието и науката, мотивирано предложение за включване на Детска градина „Щастливо детство” с.Венец в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.

ПРОТОКОЛ №26 от 25.07.2022г.

дата на публикуване: 01.08.2022г.

322

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

321

Искане от Ердинч Сали относно даване на съгласие за строителство на регулационна граница съгласно разпоредбите на ЗУТ.

320

Отмяня изцяло Решение № 285 по протокол № 24/11.05.2022 г. на общински съвет – Венец.

319

Даване на съгласие за замяна на недвижим имот УПИ V-470 с площ 493 кв.м, в кв.35 по плана на с.Ясенково, община Венец.

318

Приемане на нова Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Венец 2022 – 2024 г.

317

Внасяне в Министерството на образованието и науката, мотивирано предложение за включване на Детска градина „Щастливо детство” с.Черноглавци в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.

316

Внасяне в Министерството на образованието и науката, мотивирано предложение за включване на Детска градина „Първи юни” с.Осеновец в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.

315

Закриване на Детска градина „Мир” с.Капитан Петко, община Венец.

314

Закриване на една група в Детска градина „Радост” с.Ясенково, община Венец.

313

Даване на съгласие за доставка на преместваем контейнер за ритуално къпане на покойниците в с.Дренци и с.Буйновица, община Венец.

312

Текущ – авариен ремонт в с.Венец и с.Капитан Петко, община Венец.

311

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към м.юли 2022 г.

310

За отдаване на под наем на терен публична и частна общинска собственост за поставяне на автомат за кафе и топли напитки, чрез публичен търг за срок до 5 години на територията на община Венец.

309

Актуализация на наемни цени за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Физически и Юридически лица.

308

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и одобряване на оценка за наем на поземлен имот с идентификатор 87610.24.74 с. Ясенково, общ. Венец.

307

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост – с.Ясенково.

ПРОТОКОЛ №25 от 10.06.2022г.

дата на публикуване: 17.06.2022г.

306

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

305

Даване съгласие за отпускане на финансови средства за Футболен клуб „Червена звезда 2022” с. Дренци за подпомагане подготовката и участието в есенния полусезон на 2022 година.

304

Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация -Шумен” ООД на 06.07.2022 г.

303

Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация -Шумен” ООД на 04.07.2022 г.

302

Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация -Шумен” ООД на 13.06.2022 г.

301

Приемане на Решение за определяне на представител на община Венец, който да участва в комисията, която ще изработи областната аптечна карта.

300

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Венец за периода 2020 – 2022 г.

299

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост – с.Ясенково.

298

Трансформиране на извършените разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

297

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по Проект „Създаване на детски кът в община Венец”

296

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по Проект „Патронажна грижа + Компонент 2”.

295

Отпускане на еднократна финансова помощ за извършване на обичая „сюнет” или т.нар. „обрязване” на момчета от мюсюлмански произход.

294

Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закон за устройство на територията със ЗП Севинч Ибрямова с БУЛСТАТ 180069041 от с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен.

293

Даване на съгласие за доставка на преместваем контейнер за ритуално къпане на покойниците в с.Изгрев, община Венец.

292

Текущ ремонт на санитарните помещения в здравни служби в с.Венец и с.Осеновец.

291

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към м.юни 2022 г.

290

Извършени командировъчни разходи от Кмета на община Венец към 31.12.2021 г.

289

Касовото изпълнение на бюджета на Община Венец към 31.12.2021 г.

ПРОТОКОЛ №24 от 11.05.2022г.

дата на публикуване: 18.05.2022г.

288

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

287

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за 2022 г.

286

Приемане на Решение за определяне на представител на община Венец, който да участва в комисията, която ще изработи областната здравна карта.

285

Даване на предварително съгласие на „Солар Пауър Технолоджи” ООД, действащо чрез управителя си Сали Алиосман, за изработване на подробен устройствен план.

284

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост – с.Ясенково.

283

Одобряване на скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ IV – 246, кв.34 по плана на с.Венец.

282

Одобряване на скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за ПИ 47, кв.7 по плана на с.Венец.

281

Даване на съгласие за побратимяване на община Венец, област Шумен с община Айвалък, област Балъкесир, Република Турция.

280

Постъпило искане от „Ремонтинженеринг” ЕООД с.Ясенково за изграждане на обект: ”Външно ел. захранване до УПИ I, кв.12 г., с.Ясенково, община Венец”.

279

Отмяна на Решение № 277 по протокол № 23/08.04.2022 г. на общински съвет – Венец.

278

Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД.

ПРОТОКОЛ №23 от 08.04.2022г.

дата на публикуване: 15.04.2022г.

277

Постъпило Инвестиционно намерение от Сали Алиосман, управител на „Ремонтинженеринг“ ООД – село Ясенково.

276

Одобряване на нова Програма за опазване на околната среда на Община Венец за периода 2021 – 2028 г.

275

Приемане на решение за отчисленията и обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г.

274

Предоставяне за временно безвъзмездно ползване на употребяван лек автомобил на ОДМВР Шумен за нуждите на РУ Шумен, участък Хитрино.

273

Възлaгане на услугата „Патронажна грижа” по проект BG05M9OP001-6.002-0058 „Патронажна грижа + в община Венец”.

272

Помощи за абитуриенти в тежко материално състояние.

271

Вземане на решение за изваждане от списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ.

270

Право на ползване върху имот общинска собственост, находящ се в местността «Ясаци» по КККР с.Ясенково, с начин на трайно ползване «Пасище».

269

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост – с.Капитан Петко.

268

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост – с.Ясенково.

267

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник кметовете и кметовете на населени места.

266

Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на община Венец.

265

Определяне на нов размер на възнагражденията на общинските съветници към Общински съвет – Венец.

264

Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства в община Венец.

263

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 година на Плана за интегрирано развитие на Община Венец 2021 – 2027 година.

262

Приемане на проекта за бюджет на община Венец за 2022 г.

ПРОТОКОЛ №22 от 09.03.2022г.

дата на публикуване:17.03.2022г.

261

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

260

Постъпило Инвестиционно намерение с Вх.№ РД 26-00-39/01.03.2022 г. за изграждане на фотоволтаичен парк и фотоволтаична електрическа централа от Сали Алиосман, управител на „Ремонтинженеринг“ ООД – село Ясенково.

259

Одобряване на скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ II и УПИ IV, кв.1, по плана на с.Венец, община Венец.

258

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2022 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост.

257

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. В Община Венец.

256

Преактуване на имот в частна общинска собственост в с.Ясенково.

255

Инвестиционно намерение от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД за изграждане на електронно – съобщително съоръжение в с.Габрица.

254

Одобряване на скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-380, УПИ IV- 379, УПИ V-379, кв.67, по плана на с.Черноглавци, община Венец.

253

Одобряване на скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ 535, кв.66, по плана на с.Венец, община Венец.

252

Одобряване на скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI-193, УПИ VII, кв.18 по плана на с.Изгрев, община Венец.

251

Одобряване на скица – предложение за ПУП – план – схема за външно ел.захранване за УПИ I, кв.12г, по плана на с.Ясенково, община Венец.

250

Текущ ремонт на подход и площадка ФСМП с. Венец.

249

Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Венец /2016-2020 г./ и Отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на община Венец /2015-2020 г./

248

Одобряване на изработения окончателен проект на Общ устройствен план на община Венец за Проект «Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия /електрически кабел 110 kV/ свързваща бъдеща ЗЗ/110 kV, подстанция Близнаци» с мрежата на ЕСО.

247

Закупуване на употребяван лек автомобил за предоставяне на ОДМВР Шумен за нуждите на РУ Шумен, участък Хитрино за временно безвъзмездно ползване.

246

Трансформиране на трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

245

Удължаване на гратисния период за изплащане на главницата по поетия дългосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

ПРОТОКОЛ №21 от 24.01.2022г.

дата на публикуване:31.01.2022г.

244

Промяна в състава на Постоянната комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика.

243

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация по плана на с.Венец, община Венец.

242

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация по плана на с.Борци, община Венец.

241

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация по плана на с.Ясенково, община Венец.

240

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ XIV, кв.18, по плана на с.Ясенково, община Венец.

239

Отдаване под наем на час от имоти – общинска собственост без търг или конкурс.

238

Приемане на инвестициите изпълнени от ВиК оператора «ВиК» ООД гр.Шумен в публични активи през 2021 г.

237

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

236

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2022 г.

235

Приемане на обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2021 г.

234

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2021 г.

233

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022 г. на Община Венец.

232

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 11.02.2021 г. до 22.12.2021 г.

231

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019 – 2023 г. през 2021 година.

230

Разглеждане на Предложение за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ – Шумен» АД от бюджета на община Венец за 2022 г.

229

Закупуване на нов лек автомобил за социални дейности за нуждите на ЦОП – Венец.

228

Продажба на движими вещи – общинска собственост.

227

Определяне на маломерните имоти в община Венец от Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2021/2022 г.

226

Допълване на Решение № 211 по протокол № 19 от 26.11.2021 г. на Общински съвет Венец за „Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост с предназначение лекарски и стоматологични кабинети по селата на територията на Община Венец по реда на Закона за общинската собственост.

225

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища за ползване и определяне на цена в размер на средно рентно плащане за землище на територията на община Венец за стопанската 2022/2023 г.

224

Приемане на годишен план за паша и даване на съгласие за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

223

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2022 г.

222

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

ПРОТОКОЛ №20 от 22.12.2021г.

дата на публикуване:30.12.2021г.

221

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

220

Одобряване на приложена Скица-предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-212 кв.37, УПИ I-337, кв.38 по плана на с.Черноглавци.

219

Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Венец.

218

Кандидатстване по Проект „Красива България“ за Кампания 2022 г. с обект „Осигуряване на достъпна среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Венец, обл.Шумен, в УПИ V-240, кв.24, с.Венец, общ. Венец, обл.Шумен.

217

Приемане на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2022 г.

216

Определяне на допълнително възнаграждение във връзка с изпълнението на мерките свързани с COVID-19 през 2021 г.

215

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за 2021 г.

214

Актуализация на бюджета на община Венец за 2021 г.

ПРОТОКОЛ №19 от 26.11.2021г.

дата на публикуване:03.12.2021г.

213

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

212

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

211

Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост с предназначение лекарски и стоматологични кабинети по селата на територията на Община Венец по реда на Закона за общинската собственост.

210

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2021 г. и приемане на решение за продажба на недвижим имот общинска собственост на собственика на законно построена сграда в с.Изгрев.

209

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2021 г. и приемане на решение за продажба на недвижим имот общинска собственост в с.Ясенково.

208

Финансово подпомагане на жители на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури.

207

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на община Венец.

206

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник кметовете и кметовете на населените места.

205

Одобряване на проектобюджета за 2022 г. и актуализираната бюджетна прогноза на Община Венец за 2023 и 2024 г. в частта за местни дейности.

ПРОТОКОЛ №18 от 16.09.2021г.

дата на публикуване:24.09.2021г.

204

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

203

Закриване на Филиал с. Габрица към Детска градина „Щастливо детство” с. Черноглавци, Община Венец, Област Шумен.

202

Определяне броят на групите и броят на децата в групите в общинските детски градини за учебната 2021/2022 година

201

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Венец 2021 г. – 2025 г.

200

Допълнение на Решение № 190 по протокол № 17 от 10.08.2021 г. на общински съвет – Венец.

199

Утвърждаване на паралелки в общинските училища с ученици под минимално допустимия брой за учебната 2021/2022 г.

198

Съфинансиране на проект № 27/07/2/0/00551/12.07.2018 г. с ДФЗ.

197

Извършени командировъчни разходи от Кмета на община Венец към 31.12.2020 г.

196

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 31.12.2020 г.

ПРОТОКОЛ №17 от 10.08.2021г.

дата на публикуване:17.08.2021г.

195

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

194

Одобряване на Скица-предложение за ПУП- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 32562.48.653, ПИ 32562.48.655 и ПИ 32562.48.656 по КК на с. Изгрев, общ.Венец.

193

Одобряване на Скица-предложение за ПУП- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 32562.48.647 по КК на с. Изгрев, общ.Венец.

192

Одобряване на изготвения проект за изменение на подробен устройствен план за обект „Транспортно осигуряване на складова база в ДЛС „Паламара” в землището на с.Борци.

191

Отдаване поднаем на имоти частна общинска собственост за срок до 10 години.

190

Изменение на Общия устройствен план на община Венец.

189

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. и продажба на недвижим имот Общинска собственост в с.Черноглавци.

188

Продажба на недвижими имоти общинска собственост на собствениците на законно построени върху тях сгради.

187

Продажба на недвижими имоти общинска собственост по плана на с.Ясенково и с.Денница.

186

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

185

Въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 – годишна възраст от началото на учебната 2021 – 2022 година.

184

Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия „Шумен–Ясенково-Шумен“ от областната транспортна схема от квотата на община Венец

183

Актуализиране на Решение № 121 по Протокол №13 от 11.02.2021 г. за приемане на бюджет 2021 г.

182

Удължаване на гратисния период за изплащане на главницата по поетия дъгосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

181

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи.

180

Извършени командировъчни разходи от Кмета на община Венец към 30.06.2021 г.

179

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 30.06.2021 г.

ПРОТОКОЛ №16 от 10.06.2021г.

дата на публикуване:17.06.2021г.

178

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

177

Разглеждане на Искане от Зикрие Еминова относно одобряване на Скица предложение за ПУП с.Венец.

176

Предоставяне на индивидуални подаръци за децата от детските градини в Община Венец.

175

Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги.

174

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

173

Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК, обслужвана от ВиК – Шумен ООД на 02.07.2021 г.

172

Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД.

171

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за 2021 г.

170

Актуализиране на Решение № 121 по протокол № 13 от 11.02.2021 г. за приемане на бюджет 2021 г.

169

Трансформиране на непризнатите разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Обучения и заетост на хора с трайни увреждания”.

168

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Създаване на детски кът в община Венец”.

167

Формиране на сборна група в Детска градина „Щастливо детство” с.Черноглавци.

ПРОТОКОЛ №15 от 22.04.2021г.

дата на публикуване:29.04.2021г.

166

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

165

Възлъгане на услугата „Патронажна грижа” по проект BG05M9OP001-6.002-0058 „Патронажна грижа + в община Венец”.

164

Изменение на план-сметката, включваща необходимите разходи по поддържане на чистотата на територията на община Венец за 2021 г.

163

Отдаване под наем на помещение от кметство с.Изгрев – публична общинска собственост.

162

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2020 г.

161

Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в община Венец”.

160

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Патронажна грижа +”.

159

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец”.

158

Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана за капиталови разходи за 2021 г.

157

Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на «Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен» АД.

156

Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Венец 2021 – 2027 г.

155

Одобряване на Доклад за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 – 2020 година.

154

Приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Венец 2014 – 2020 година, през 2020 година.

ПРОТОКОЛ №14 от 18.03.2021г.

дата на публикуване:26.03.2021г.

153

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

152

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

151

Кандидатстване с проект “Етап II-2 Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Боян, община Венец“ , включващ клонове : клон 16, клон 17, клон 18, клон 22, клон 23 и клон 25” пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

150

Кандидатстване с проект “Етап I-2 Подобект : „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Капитан Петко, община Венец“ , включващ клонове : 6,7,8,10 от 12 до 22 и клон 26 до 35” пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

149

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VI, кв.16 по плана на с.Ясенково.

148

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за „озеленяване” кв.9 и „озеляване” кв.18 по плана на с.Венец.

147

Одобряване на Скица – проект за изменение на подробен устройствен план – за обект – „Транспортно осигуряване на складова база в ДЛС – Паламара”, в землището на с.Борци.

146

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за имот № 202, кв.28, по действащия регулационен план на с.Капитан Петко.

145

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ IV-366, кв.68 с.Черноглавци.

144

Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Венец /2016 – 2020 г./ и Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на община Венец /2015 – 2020 г./

143

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен ООД” гр.Шумен.

142

Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл.19 от Закона за водите.

141

Помощи за абитуриенти в тежко материално състояние.

140

Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на проект „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец”.

139

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. в община Венец.

ПРОТОКОЛ №13 от 11.02.2021г.

дата на публикуване:18.02.2021г.

138

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

137

Представителство на Община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от «ВиК-Шумен» ООД, гр.Шумен.

136

Приемане на Решение за избор на временно изпълняващ длъжността – кмет на кметство Боян, във връзка с предстоящите частични избори за кмет на кметство Боян на 28.02.2021 г.

135

Приемане на Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) на Община Венец.

134

Приемане на годишен план за паша и даване на съгласие за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

133

Прекратяване на концесионен договор между Община Венец и НИК гр.Шумен, представлявано от управителя си Вълчо Иванов Куманов.

132

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

131

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2021 г.

130

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2020 г.

129

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021 г. на Община Венец.

128

Създаване на нова социална услуга «Асистентска подкрепа».

127

Кандидатстване с проектно предложение «Предоставяне на патронажна грижа + в община Венец».

126

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 10.02.2020 г. до 14.12.2020 г.

125

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019 – 2023 г. през 2020 година.

124

Определяне на нов размер на възнагражденията на общинските съветници към Общински съвет – Венец.

123

Определяне основните месечни заплати на кмет на община и кметовете на кметства в община Венец.

122

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник кметовете и кметовете на населени места.

121

Приемане на проекта за бюджет на Община Венец за 2021 г.

120

Разглеждане на Предложение за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ – Шумен» АД от бюджета на община Венец за 2021 г.

119

Удължаване на гратисния период за изпълнение на главницата по поетия дългосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

118

Приемане на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Венец.

117

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

ПРОТОКОЛ №12 от 14.12.2020г.

дата на публикуване:21.12.2020г.

 

116

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

115

Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец”

114

Финансово подпомагане на жители на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури.

113

Продажба на недвижим имот – общинска собственост в с.Венец.

112

Кандидатстване на Община Венец с проектно предложение “Създаване на детски кът в Община Венец” по процедура BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

111

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

110

Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в община Венец.

109

Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси.

108

Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на проект „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“.

107

Кандидатстване по Национална кампания на Проект “Красива България” за бюджет 2021 г. с обект “Осигуряване на достъпна среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Венец, обл. Шумен, намираща се в УПИ V, кв. 24 по плана на с. Венец“

106

Одобряване на план – сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Венец за 2021 г.

105

Актуализиране на поименен списък за разпределение на плана на капиталовите разходи за 2020 г.

104

Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.

ПРОТОКОЛ №11 от 29.10.2020г.

дата на публикуване:05.11.2020г.

103

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

102

Разглеждане на писмо от Областен управител на област Шумен относно: Актуализиране на областния съвет за намаляване риска от бедствия.

101

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VIII – 316 и , УПИ ХIV – 320, кв.38 по плана на с.Венец, община Венец.

100

Трансформиране на извършени разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

99

Приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата, реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и животни – домашни любимци на територията на община Венец.

98

Провеждане на общо събрание на съдружниците на «ВиК – Шумен» ООД гр.Шумен на 30.10.2020 г.

97

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК Шумен” ООД, гр.Шумен.

 

ПРОТОКОЛ №10 от 29.09.2020г.

дата на публикуване:06.10.2020г.

 

96Разглеждане на писмо от Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД гр.Шумен.
95Провеждане на общо събрание на съдружниците на «ВиК – Шумен» ООД гр.Шумен на 02.10.2020 г.
94Финансиране на дейността на Футболен клуб „Войвода” с.Капитан Петко.
93Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ  I – 496, УПИ II – 495, УПИ  XVIII – 498, УПИ III – 585, кв.46 по плана на с.Ясенково, община Венец.
92Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ  VI – 92, кв.36 по плана на с.Буйновица, община Венец.
91Одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза на община Венец за 2022 и 2023 г. в частта за местни дейности.
90Приемане на Решение за избор на временно изпълняващ длъжността – кмет  на кметство Боян, във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на Иса Кадир Сали, поради неговата смърт.

ПРОТОКОЛ №9 от 31.08.2020г.

дата на публикуване:08.09.2020г.

89

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

88

Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Венец.

87

Определяне броят на групите и броят на децата в групите в общинските детски градини за учебната 2020/2021 година

86

Утвърждаване на паралелки в общинските училища с ученици под минимално допустимия брой за учебната 2020/2021 г.

85

Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост в с.Венец

84

Продажба на недвижим имот – общинска собственост по плана на с.К.Петко

83

Продажба на недвижим имот – общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда по плана на с.Ясенково и с.Венец

82

Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с Тюрхан Сейфулов от с.Венец и Назиф Сейфула от с.Венец.

81

Отстъпване на имоти общинска собственост безвъзмездно на Мюсюлманското настоятелство в с.Деница и с.Черноглавци за нуждите на джамиите по реда на чл.35, ал.5 от ЗОС.

80

Допълнение на Решение № 51, взето по протокол №4 от 10.02.2020 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически и юридически лица.

79

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 г.

78

Актуализиране на капиталовата програма по бюджета за 2020 г.

77

Извършените командировъчни разходи от Кмета на община Венец към 30.06.2020 г.

76

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 30.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ №8 от 08.07.2020г.

дата на публикуване:15.07.2020г.

75

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

74

Одобряване на скица предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ IV-336, кв.68 в с.Черноглавци, община Венец.

73

Продажба на недвижим имот – общинска собственост.

72

Представителство на община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК – Шумен” ООД, гр.Шумен.

71

Актуализиране на Решение № 27 по протокол № 4 от 10.02.2020 г. за приемане на бюджет 2020 г.

70

Актуализиране на Решение № 27 по протокол № 4 от 10.02.2020 г. за приемане на бюджет 2020 г., във връзка с първи смъртен случай на заразен с COVID – 19 жител на с.Изгрев.

69

Извършените командировъчни разходи от Кмета на община Венец.

68

Касовото изпълнение на бюджета на община Венец към 31.12.2019 г.

67

Одобряване на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

ПРОТОКОЛ №7 от 27.05.2020г.

дата на публикуване:03.06.2020г.

66

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.

ПРОТОКОЛ №6 от 20.05.2020г.

дата на публикуване:27.05.2020г.

65

Разглеждане на Предложение от „Сибер – 82” ЕООД, ЕИК 200070794, относно – Договор за концесия от 22.10.2013 г. и анекс към него от 14.07.2014 г. на язовир „Изгрев” – с.Изгрев.

64

Отпускане на помощи на абитуриенти в тежко материално състояние.

63

Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.

62

Годишен план за действие за 2021 г. по изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Венец 2016 – 2020 г.

61

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Венец за периода 2020 – 2021 г.

ПРОТОКОЛ №5 от 30.03.2020г.

дата на публикуване:06.04.2020г.

60

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

59Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2020 г. н община Венец.
58Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Венец /2016 – 2020 г./ и отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община Венец /2015 – 2020 г./
57Отдаване под наем на помещение Публична общинска собственост.
56Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.
55Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през2020 г.
54Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г., през 2019 г.
53Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Изграждане на спортна площадка в с.Боян, община Венец”, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.
52Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец”, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.

ПРОТОКОЛ №4 от 10.02.2020г.

дата на публикуване:17.02.2020г.

51

Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически и юридически лица.

50

Кандидатстване на Община Венец с проект: „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

49

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-02 от 17.01.2020 г.

48

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-01 от 17.01.2020 г.

47

Учредяване сервитут – право на прокарване за изграждане на линеен обект на техническа инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект: «Изграждане на оптична свързаност на територията на с.Изгрев с подземна оптична мрежа на А1 България ЕАД»

46

Представителство на Община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от «ВиК-Шумен» ООД, гр.Шумен.

45

Продажба на недвижим имот общинска собственост – предаваемо място по плана на с.Изгрев.

44

Предоставяне на безвъзмездно право на управление – публична общинска собственост на «Български поши» ЕАД.

43

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища за ползване и определяне на цена в размер на средно рентно плащане за землище на територията на Община Венец за стопанската 2019/2020 год.

42

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

41

Приемане на нова Наредба за реда на ползване на дървесина, добита извън горските територии в община Венец.

40

Приемане на годишен план за паша, правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади, одобряване на задълженията на общината и ползвателите за поддържане на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

39

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2020 г.

38

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

37

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2019 г.

36

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 г. на Община Венец.

35

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2020 г.

34

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2019 г.

33

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 28.01.2019 г. до 18.12.2019 г.

32

Приемане на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019-2023 година.

31

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2015-2019 година.

30

Определяне на нов размер на възнагражденията на общинските съветници към Общински съвет – Венец.

29

Предложение за определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Венец.

28

Разглеждане на Предложение за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ – Шумен» АД от бюджета на община Венец за 2020 г.

27

Приемане на проекта за бюджет на Община Венец за 2020 г.

26

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.

25

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Венец за периода – 2019 – 2023 г.

ПРОТОКОЛ №3 от 18.12.2019г.

дата на публикуване:25.12.2019г.

24

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.

23Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ ХХ – озеленяване и УПИ IV-445, кв.60, по плана на с.Венец, община Вeнец.
22Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за ПИ 451, кв.35 по плана с.Ясенково, община Венец.
21Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VI – озеленяване, кв.56, по плана на с.Венец, община Внец.
20Приемане на общински план при бедствия – Венец 2019 г.
19Избор на делегат за отчетно – изборното общо събрание на Сдружение Толерантност.
18Акуализация на бюджета на община Венец за 2019 г.
17Трансформиране на непризнатите разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.
16Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.
15Кандидатстване по Национална кампания на Проект “Красива България” за бюджет 2020 г. с обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец, I етап – „Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени”.
14Извършване на вътрешни компенсирани промени в списъка за капиталови разходи за 2019 г.
13Избор на заместник – председател на Общински съвет – Венец.

ПРОТОКОЛ №2 от 27.11.2019г.

дата на публикуване:04.12.2019г.

12Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на жителите на Община Венец.
11Отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури
10Определяне на представител на община Венец в общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД
9Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Венец, със срок на действие 2019-2021 г.
8Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в Община Венец.
7Актуализиране на капиталовата програма по бюджета за 2019г.
6Предложение за промяна в организационната структура на общинска администрация и определяне  размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и на кметовете по населените места
5Определяне на представител в Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
4Определяне на представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие в област Шумен
3Избор на временна комисия за изработване на нов или актуализация на сега съществуващия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
2Сформиране на постоянните комисии

ПРОТОКОЛ №1 от 07.11.2019г.

дата на публикуване:14.11.2019г.

1Избор на Председател на Общински съвет – Венец
Skip to content