Община Венец

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент на РБ и избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Венец,  както и в кметствата и кметските наместничества, ще се приемат заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

  1. В периода от 04.10.2021 г.до 30.10.2021 г., до 17,00 ч. включителноизбиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
  2. В периода от 04.10.2021 г.до 30.10.2021 г. до 17,00 ч., включителноизбиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 30-ПВР/НС), чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
  3. В периода от 04.10.2021 г. до06.11.2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация, по образец. Заявлението (Приложение № 26-ПВР/НС), по чл. 43, ал. 1, изр. първо от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.
  4. От 30.10.2021 г.до 08.11.2021 г. включителноизбиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 30.10.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.
Skip to content