Община Венец

Община Венец в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 06.12.2023 г. стартира приема на документи от кандидати за лични асистенти на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Личнен асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие.

С одобрените кандидати за лични асистенти се сключва трудов договор на пълен/непълен работен ден, съобразно определените на ползвателите часове за ползване на услугата.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Лицата, желаещи да кандидатстват  могат да заявят своето желание и да попълнят необходимите документи  лично или чрез упълномощено лице в сградата на Общинска администрация Венец, ет.2, стая 21, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа

Skip to content