Община Венец

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, на база анализите и предложенията за планиране на социалните услуги, изготвени от общините, са разработени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Съгласно чл. 48, ал. 1, във връзка с чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, от страна на АСП се предприемат последващи действия и стартира обсъждане на областно и общинско ниво.

В тази връзка, считано от днес  – 12.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Картата в частта относно социалните услуги на общинско ниво.

Мнения и предложения могат да бъдат отправяни на e-mail: obs_vn@abv.bg и в писмен вид в Общинска администрация Венец на адрес: с. Венец,  ул. „Кирил и Методий“ № 24.

Анализът на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и Предложението за Национална карта на социалните услуги може да намерите в прикачените файлове.

АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Skip to content