Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

24.10.2014 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

16.12.2014 г. – Информация за плащания по договора

16.12.2014 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

Skip to content