Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

13.11.2014 г. – Договор за обществена поръчкаПриложение №1 – Техническо предложениеПриложение №2 – Ценово предложениеПриложение №3 – Технически задания за проектиране

13.11.2014 г. – Информация за освобождаване на гаранции за участие

13.11.2014 г. – Информация за възложена поръчка

20.02.2015 г. – Споразумение за изменение №1

14.01.2016 г. – Информация за плащания по договора

31.12.2019 г. – Споразумение за изменение №2

12.10.2022г. – Обявление за приключване на договор за обществена поръчка