Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

03.10.2014 г. – Информация за сключен договор

10.11.2016 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

10.11.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

Skip to content