Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

09.04.2015 г. – Информация за плащания по договора

28.07.2015 г. – Информация за плащания по договора

02.09.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

23.12.2015 г. – Информация за плащания по договора

04.01.2016 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

22.01.2016 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content