Община Венец

Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

16.01.2015 г. – Информация за плащания по договора

16.01.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

16.01.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора